Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia

Niezbędne dokumenty:

  1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,
  2. Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
  3. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
  4. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeśli osoba rejestrująca się takie posiada,
  5. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów o których mowa w pkt. 1 - 4 przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
  6. Formularz U2 / E-303

Dokumenty przedkładane są w oryginałach, uwierzytelnionych przez wystawcę kserokopiach dokumentów lub odpisach, których zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Urząd Pracy może sporządzić kserokopie dokumentów oraz dokonać zeskanowania dokumentów w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień.

Przydatne informacje

Osoby, które nabyły prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub w Szwajcarii, mogą przybyć do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać tutaj przyznane im w tym państwie świadczenia. Formularz U2 lub E-303, tj. zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych, wydaje instytucja właściwa danego państwa.

Rejestracji w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z państwa UE/EOG lub Szwajcarii, nie później niż do dnia wskazanego w dokumencie U2

Rejestracja jest dokonywana z dniem, w którym ubiegający zgłosi się do powiatowego urzędu pracy i poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane dane oraz złoży, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu poszukującego pracy”.

Poszukującemu pracy zakładana jest karta rejestracyjna w formie elektronicznej.

Za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, można przekazać do właściwego urzędu pracy dane wymagane do rejestracji. Urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Procedura ta umożliwia osobie chcącej się zarejestrować wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Usługi elektroniczne / Rezerwacja terminu rejestracji.

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm.) - art. 8 ust. 1 pkt 8.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1299),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1189),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urzędowy UE L 200 z 7.06.2004 r.),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urzędowy UE L 284 z 30.10.2009 r.),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urzędowy UE L 344 z 29.12.2010 r.).