Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

Niezbędne dokumenty:

  1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,
  2. Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
  3. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
  4. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeśli osoba rejestrująca się takie posiada,
  5. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów o których mowa w pkt. 1 - 4 przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Dokumenty przedkładane są w oryginałach, uwierzytelnionych przez wystawcę kserokopiach dokumentów lub odpisach, których zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Urząd Pracy może sporządzić kserokopie dokumentów oraz dokonać zeskanowania dokumentów w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień.

Przydatne informacje

Rejestracja jest dokonywana z dniem, w którym ubiegający zgłosi się do powiatowego urzędu pracy i poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane dane oraz złoży, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu poszukującego pracy”.

Poszukującemu pracy zakładana jest karta rejestracyjna w formie elektronicznej.

Za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, można przekazać do właściwego urzędu pracy dane wymagane do rejestracji. Urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Procedura ta umożliwia osobie chcącej się zarejestrować wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Usługi elektroniczne / Rezerwacja terminu rejestracji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy