Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

 

Opis pomocy:

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot:

-miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi  niepełnosprawnemu w pracy,

-kosztów szkolenia tych pracowników,

w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

 

Wysokość pomocy:

Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin
w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

 

Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.

Kto się może ubiegać:

Pracodawca, który:

  • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
  • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
    i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

 

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Pracodawca zobowiązuje się do utrzymania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej wymagającej pomocy w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy przez okres, za który przyznana jest pomoc.

 

Forma realizacji:

Pomoc udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej ze starostą (refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy).

 

Wnioski:

Pomoc przyznawana jest na podstawie: „wniosku o zwrot dodatkowych kosztów związanych
z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych” (wniosek Wn-KZ część I, III i IV).

 

Miejsce realizacji w Krakowie:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - Stanowisko Programów Rehabilitacji Zawodowej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U  2011.127.721 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2014.1987)