Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

DOFINANSOWANIE TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WAŻNA INFORMACJA

DOFINANSOWANIE TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW,

PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ

 

Wszystkich przedsiębiorców, którzy w kwietniu br. złożyli wnioski (PSZ-DKWP) o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, w ramach realizowanych projektów EFS i finansowania z FP, informujemy o konieczności dostarczenia:

 

Oświadczenia załącznika nr 2 do umowy o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od tych wynagrodzeń (wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane, okres od „01.04.2020 do 30.04.2020 r.”) oraz

 

Kalkulatora -Wykazu pracowników zał. nr 2 do wniosku, w celu ustalenia wysokości dofinansowania, które przysługuje w danym miesiącu do wypłaty (wypełniony z miesięczną kwotą wypłaty za miesiąc IV br.).

 

Obowiązek dostarczenia wymienionych dokumentów, przed pierwszą wypłatą dofinansowania, wynika z treści umowy

 

Dokumenty, należy pobrać z praca.gov.pl  i wypełnione:

  • przesłać elektronicznie – jako załączone do pisma (PSZ-PU):

– format kalkulatora (xlsx)

– format oświadczenia zał. nr 2 do umowy (pdf) lub (docx)

  • w formie papierowej (jeżeli wniosek został złożony papierowo) dostarczyć bezpośrednio do wrzutni znajdującej się przed GUP z opisem Dziennik Podawczy

         KONIECZNIE OPISAĆ na kopercie: „UZUPEŁNIENIE WNIOSKU DKWP”

 

 

Przesłanie za pośrednictwem modułu www.praca.gov.pl

 

KROK 1. Wybierz ikonę Wnioski o usługi i świadczenia z Urzędu    

  
KROK 2. Następnie Pismo do urzędu (PSZ-PU)

 

 

 

 

 

 

Po wyborze formularza PSZ-PU należy wpisać dane:

„Imię” i „Nazwisko” oraz „PESEL” osoby reprezentującej firmę, wpisanej we wniosku o dofinansowanie.

 

Pamiętaj,

w punkcie 3. formularza

Dane Sprawy należy wpisać:

  • nr wniosku o dofinansowanie (PSZ-DKWP) oraz
  • Nazwę firmy-  NIP i REGON (jako ID przedsiębiorcy)

Przygotuj pliki pdf do załączenia i przesłania wraz z pismem.

Wysyłkę dokumentów należy uwierzytelnić

podpisem kwalifikowanym lub opatrzyć profilem zaufanym.

 

Po dostarczeniu wymienionych dokumentów możliwa będzie pierwsza transza dofinansowania za kwiecień 2020 r.

 

STATUS WNIOSKU/SPRAWY

 

W związku z licznymi telefonami z prośbą o podanie statusu wniosku informujemy:

 

  • Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek elektronicznie prosimy o sprawdzanie statusu po zalogowaniu na www.praca.gov.pl – w zakładce SPRAWY(UPP) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia – informuje, że wniosek został wysłany do Urzędu– jeżeli taki dokument jest widoczny na koncie użytkownika – to znaczy, że dostarczony został drogą elektroniczną do wskazanego we wniosku Urzędu

 

  • Telefonicznie nie podajemy informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku

 

  • Czas rozpatrywania wniosków, znacznie się wydłuży się, ponieważ złożonych zostało dużo niekompletnych wniosków oraz z błędnie wskazanymi danymi w zał. nr 2 do wniosku- Kalkulatorze „wykazie pracowników”.

 

  • Jeżeli do oceny wniosku niezbędna będzie korekta w zakresie finansowym oraz danych pracowników – Urząd skontaktuje się z wnioskodawcą

 

  • Obowiązkowe jest do wniosku uzupełnianie kalkulatora zgodnie z opisem kolumn – najczęściej brakuje wskazania poziomu wykształcenia czy pesel pracownika

 

  • Jeżeli Wnioskodawca ma zamiar skorzystać z ulg/ zwolnień składek ZUS i wpisuje tę informację we wniosku

         to w Kalkulatorze w Wykazie pracowników – wybiera cyfrę „0” składki nie policzą się do kwoty dofinansowania