Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY A STATUS BEZROBOTNEGO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz.1068) Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że nabycie prawa do dodatku solidarnościowego nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna w terminie do 7 dni zobowiązana jest poinformować tutejszy Urząd o przyznaniu dodatku solidarnościowego. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres grodzki@gupkrakow.pl, pocztową, przez platformę praca.gov.pl, bądź składając oświadczenie w skrzynce oddawczej przed siedzibą Urzędu ul. Wąwozowa 34 31-752 Kraków. W oświadczeniu należy wskazać okres na jaki został przyznany dodatek solidarnościowy.

W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego zasiłek dla bezrobotnych lub stypendia ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Świadczenia te nie są wypłacane za okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty.