Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Termin naboru wniosków o dotację, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia i staże ze środków PFRON, zostanie ogłoszony na stronie Urzędu www.gupkrakow.pl

po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały, o przyznaniu środków na ten cel.

 

Staż więcej

Staż polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Osoba odbywająca staż pozostaje w rejestrach GUP i otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Kto może być skierowywany na staż:

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w GUP jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Realizacja:

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.