Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz pracodawców z KFS

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Z uwagi na realizację zadań  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o możliwości wystąpienia problemów z dotrzymaniem terminu rozpatrywania złożonych przez Państwa wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Informujemy równocześnie, że Urząd dołoży wszelkich starań, aby w możliwie najkrótszym czasie przeprowadzić procedury związane z realizacją złożonych wniosków.

I. PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z KFS W 2020 ROKU więcej

Środki mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy według priorytetów określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (możliwe jest wskazanie jednego lub kilku priorytetów) tj.:

  • Priorytet 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  • Priorytet 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
  • Priorytet 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (zawodach deficytowych na terenie miasta Krakowa)
  • Priorytet 4. wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy
  • Priorytet 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju
  • Priorytet 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
  • Priorytet 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

II. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚRODKI Z KFS? więcej

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

III. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA więcej

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

lecz nie więcej niż 200 000 zł dla jednego wnioskodawcy.

Pracodawca planujący skorzystać z środków KFS musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Organizacji Szkoleń pok.  235, 235A oraz pod numerami telefonów: 12 68 68 235, 12 68 68 285.

PODSTAWA PRAWNA: więcej

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) dalej „Ustawa”.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity: Dz. U.   z 2018 r. poz. 117) dalej „Rozporządzenie”.
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z Nr 53 poz. 311 późn. zm.).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.  UE L 352  z 24.12.2013, str. 1).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w  sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45 ).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  z 26.06.2014, str. 1) ze szczególnym uwzględnieniem załącznika  nr 1.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 869   z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292  z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w Sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 nr.251, poz.1885, z późn.zm.).