Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który zobowiąże się do utworzenia nowego stanowiska i utrzymania go przez 36 miesięcy może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia tego stanowiska maksymalnie do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość refundacji uzależniona jest od kosztów utworzenia stanowiska pracy.

Kto się może ubiegać o środki:

Pracodawcy, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy,

 • zatrudniają co najmniej jednego pracownika w ramach umowy o pracę,

 • nie posiadają zaległości wobec PFRON,

 • nie posiadają zaległości z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

 • nie toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe lub nie został złożony wniosek o likwidację,

Kto może być skierowywany do pracy na refundowanym stanowisku pracy:

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w GUP jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Realizacja:

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Wn-W).

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem Umowy.

Umowa może być zawarta pod warunkiem jej zabezpieczenia.

Preferowane formy zabezpieczania to:

 • weksel in blanco z poręczeniem,

 • gwarancja bankowa,
 • blokada rachunku bankowego.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Pracodawca otrzymuje po:

 • poniesieniu wskazanych w Umowie kosztów,

 • zatrudnieniu skierowanej przez Urząd osoby niepełnosprawnej,

 • uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy (opinia wydawana jest na wniosek Urzędu Pracy).