Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Opis pomocy:

W ramach tej pomocy można uzyskać refundację kosztów przystosowania stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb niepełnosprawnych, zakupu i autoryzacji oprogramowania,  celem wykorzystania zdolności zawodowych osób niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

  • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
  • pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

 

Wysokość pomocy:

Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

 

Kto się może ubiegać:

Pracodawca, który:

  • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
  • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
    i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

 

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Pracodawca korzystający z pomocy zobowiązany jest do:

  • poniesienia kosztów przystosowania stanowiska pracy,
  • zatrudnienia przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej po zawarciu umowy,
  • przedstawienia pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

 

Forma realizacji:

Pomoc udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze starostą (zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy).

 

Wnioski:

Pomoc przyznawana jest na podstawie: „wniosku o zwrot dodatkowych kosztów związanych
z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych” (wniosek Wn-KZ część I i II).

 

Miejsce realizacji w Krakowie:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – Stanowisko Programów Rehabilitacji Zawodowej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U  2011.127.721 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2014.1987)