Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Kto się może ubiegać:

Pracodawca, który:

  • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,

  • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

  • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

  • zatrudnia osobę niepełnosprawną, która wymaga pomocy (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) oraz osobę, która będzie tej pomocy udzielać.

Realizacja:

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (Wn- KZ część I i III)

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem Umowy.