Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej

Opis pomocy:

W ramach tej formy wsparcia osoba z niepełnosprawnością może uzyskać dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności.

Wysokość pomocy:

Maksymalnie do 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności.

Kto się może ubiegać:

Z pomocy tej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które prowadzą własną działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne i zaciągnęły kredyt na kontynuację tej działalności,  jeżeli:

  • nie korzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, albo pożyczka została spłacona lub w całości umorzona,
  • nie otrzymały bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziły tę działalność przez co najmniej 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Zobowiązania wynikające z przyznania pomocy:

Obowiązek prowadzenia działalności przez okres, na który została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Forma realizacji:

Pomoc udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze starostą (zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia Umowy).

Wnioski:

Pomoc przyznawana jest na podstawie wniosku „osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego”.

Miejsce realizacji w Krakowie:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – Stanowisko Programów Rehabilitacji Zawodowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U  2011.127.721 z późn. zm.).