Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zezwolenie na pracę sezonową

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową.

Zezwolenie wymagane jest w przypadku gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w ramach działalności, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwiecień 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w sektorach: rolnictwo i turystyka według poniższych podklas działalności według PKD:

 • 01.11.Z – Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;

 • 01.13.Z – Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych z wyłączeniem działalności związanej z uprawą grzybów, uprawą pomidorów w szklarniach ogrzewanych oraz uprawą ogórków w szklarniach ogrzewanych;

 • 01.15.Z – Uprawa tytoniu;

 • 01.16.Z – Uprawa roślin włóknistych;

 • 01.19.Z – Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie z wyłączeniem prowadzonej w szklarniach ogrzewanych działalności związanej z uprawą kwiatów, produkcją kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych;

 • 01.21.Z – Uprawa winogron;

 • 01.24.Z – Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych;

 • 01.25.Z – Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów;

 • 01.28.Z – Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;

 • 01.29.Z – Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;

 • 01.30.Z – Rozmnażanie roślin z wyłączeniem działalności związanej z uprawą roślin do rozmnażania oraz uprawą grzybni, w tym podłoża z wsianą grzybnią;

 • 01.41.Z – Chów i hodowla bydła mlecznego;

 • 01.42.Z – Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów;

 • 01.43.Z – Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych;

 • 01.45.Z – Chów i hodowla owiec i kóz;

 • 01.49.Z – Chów i hodowla pozostałych zwierząt;

 • 01.50.Z – Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);

 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

 • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

 • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach;

 • 01.64.Z – Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;

 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne.

Zezwolenie na pracę sezonową dotyczy cudzoziemców z krajów spoza UE i EOG, którzy:

 1. przebywają poza granicami RP i wjadą na podstawie wizy 05b lub w ruchu bezwizowym w celu pracy sezonowej;

 2. lub przebywają na terytorium RP i posiadają dokument pobytowy uprawniający do podjęcia pracy w Polsce.

Procedura wydania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców przebywających poza granicami RP:

 1. Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia wraz z dowodem wpłaty;

 2. Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje wniosek pracodawcy pod względem poprawności złożonych dokumentów;

 3. jeśli wniosek jest prawidłowo złożony zostaje wpisany do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej;

 4. pracodawcy zostaje wydane zaświadczenie o dokonaniu wpisu, pracodawca przekazuje (wysyła) zaświadczenie cudzoziemcowi przebywającemu poza terytorium Polski;

 5. na podstawie otrzymanego dokumentu cudzoziemiec uzyskuje wizę wydaną przez Konsula i wjeżdża na teren RP;

 6. pracodawca składa oświadczenie o wjeździe cudzoziemca w powiatowym urzędzie pracy wraz z kopią paszportu;

 7. zostaje wydane zezwolenie na pracę sezonową.

Procedura wydania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca przebywającego w Polsce:

 1. Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia wraz z dowodem wpłaty

 2. Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje wniosek;

 3. jeśli wniosek jest prawidłowo złożony zostaje wpisany do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej;

 4. zostaje wydane zezwolenie na pracę sezonową.

Kto wnioskuje o zezwolenie na pracę sezonową

Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca lub pełnomocnik pracodawcy.

 • Podczas składania wniosku ws. zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS/ CEIDG lub innego rejestru lub umowa spółki cywilnej itp.

 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;

 • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości zawierający nr PESEL, oraz oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania w Krakowie.

1. Gdzie można złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową?

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest wyłącznie na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Ponadto organem wydającym zezwolenie na pracę sezonową jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu powierzającego pracę. Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową określa podmiot, który tą prace powierza, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy orazokres ważności zezwolenia.

2. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

 1. wniosek może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 2. postępowanie w trybie papierowym – można złożyć kopie dokumentów jeżeli okazano oryginał upoważnionemu pracownikowi;

 3. postępowanie w trybie elektronicznym – skany dokumentów (oryginały na żądanie organu).

3. Jakie dokumenty należy złożyć do wniosku?

a) Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

 • dowód osobisty lub paszport podmiotu powierzającego pracę, który jest osobą fizyczną;

 • kopię paszportu cudzoziemca, a gdy nie przebywa na terytorium RP – tylko stronę z danymi osobowymi;

 • kopię dokumentu pobytowego – gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce;

 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika potwierdzający zatrudnienie – gdy pracę powierza Agencja Pracy Tymczasowej;

 • dowód wpłaty;

 • informację starosty – gdy jest wymagana;

 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań pracodawcy stawianych kandydatom, określonych w informacji starosty – gdy była wymagana;

 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową przynajmniej 1 raz w ciągu ostatnich 5 lat – gdy podmiot występuje o zezwolenie wielosezonowe;

 • dokumenty potwierdzające, że podmiot nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne – gdy występuje o zezwolenie wielosezonowe.

b) Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku – oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej:

 • oświadczenie zawarte we wniosku o wydanie zezwolenia,

 • oświadczenia dotyczące niekaralności podmiotu.

c) Potwierdzenie w formie oświadczenia wnioskodawcy spełnienia wymagań dot. pracy wzawodzie regulowanym, jeżeli w toku postępowania nie ma możliwości uzyskaniadokumentów potwierdzających spełnienie przez cudzoziemca wymagań kwalifikacyjnych.

4. Opłaty

30 zł – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową.

Opłatę można uiścić przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

PKO Bank Polski S.A. 44 1020 2892 0000 5202 0655 5116

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

  • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);

  • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy oraz daty urodzenia cudzoziemca).

5. Ile czasu trwa wydanie zezwolenia na pracę sezonową?

 • Termin rozpatrzenia sprawy nie wymagającej postępowania wyjaśniającego – 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku;

 • termin rozpatrzenia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego wniosku;

 • rozpatrzenie sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

6. Kiedy nie jest wymagana informacja starosty w przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową?

 • Test rynku pracy”nie dotyczy obywateli 6 państw (obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainyokreślonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

 • Art. 88o ust. 2. Przepisu ust. 1 pkt. 2 (Przepis dotyczący obowiązku dołączenia informacji starosty do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową) nie stosuje się w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10. tj.obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy).

7. Który starosta sporządza informację starosty w przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (gdy jest wymagana)?

W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywania pracy cudzoziemcowi.

8. Warunki wpisu do rejestru pracy sezonowej

Na wniosek podmiotu starosta może dokonać wpisu do rejestru pracy sezonowej na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, jeżeli podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy:

 • powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie
  z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej 1 raz w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku;

 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu.

9. Obowiązki podmiotu powierzającego pracę po zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy sezonowej:

 • Pracodawca, w Grodzkim Urzędzie Pracy , jest zobowiązany do:

 1. złożenia oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej – podanie adresu zakwaterowania cudzoziemca na terytorium RP,

 2. przedstawienie kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP – w praktyce kopii paszportu cudzoziemca.

 • Dodatkowe obowiązki

 1. przedstawienie w Urzędzie dowodu wjazdu cudzoziemca i informacji o adresie zakwaterowania ( zezwolenie na pracę sezonową),

 2. przekazanie cudzoziemcowi jednego egzemplarza zaświadczenia o wpisie i zezwolenia,

 3. zawarcie umowy dotyczącej zatrudnienia w formie pisemnej, przedstawienia jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca,

 4. sprawdzenie dokumentu pobytowego cudzoziemca, zrobienie kopii i przechowywanie jej przez czas wykonywania pracy,

 5. zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia, jeśli jest to wymagane jak w przypadku pracowników polskich, przestrzegania praw pracowniczych.

10. Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie zezwolenia na pracę sezonową wydanej przez starostę służy stronie odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy.

Szczegółowych informacji dotyczących zezwolenia na pracę sezonową udziela:

Referat ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców

pokój 218 oraz 103A

ul Wąwozowa 34

31-752 Kraków

tel. 12 68 68 218

12 68 68 143

cudzoziemiec@gupkrakow.pl

Podstawa prawna

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265. Link:http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1265/1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2345/1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2346/1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2347/1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1749/1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2349/1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Link:http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2350/1

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Link:http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2352/1