Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, który wykonuje pracę poza zakresem działalności określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 90 ust. 9 (zezwolenie na pracę sezonową) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenieo powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (załącznik nr 17) jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń na okres lub okresy oznaczone datami.

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

 • cudzoziemiec jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, oraz
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz.2348), oraz
 • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla:

 • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ z miejscem stałego pobytu w Krakowie;
 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadających siedzibę w Krakowie;
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, posiadających miejsce stałego pobytu w Krakowie.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 • dowód wpłaty za złożenie oświadczenia;
 • oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (załącznik nr 18 do rozporządzenia ws. wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń).
  Uwaga: oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:

 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS lub wpis do CEIDG;
 • w przypadku spółki cywilnej dodatkowo umowę o zawarciu spółki cywilnej;
 • w przypadku spółki w organizacji umowa spółki wraz z aktem zawiązania spółki w organizacji;
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia dodatkowo wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia;

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy składa i odbiera osobiście pracodawca lub osoba do tego pisemnie upoważniona (wzór upoważnienia).

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu dokumentów będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.  Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

 

 

Agencja pracy tymczasowej

Podmiot działający jako agencja pracy tymczasowej składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego na formularzu oświadczenia określonym w załączniku nr 16 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Ważne!!! Pracodawca będący agencją pracy tymczasowej składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podaje podklasę PKD pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy, pomimo zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej wykonuje pracę w zakresie działalności pracodawcy użytkownika (na jego rzecz i pod jego kierownictwem).

 

Składanie i odbiór

oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

odbywa się w pokoju nr 120 (parter)

w godzinach od 7.45 do 14.45.

OŚWIADCZENIA MOŻNA WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PRACA.GOV.PL.  

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

Rejestracja oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl według poniższego schematu:

 

 1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl
 2. wybierz na stronie głównej „Zatrudnianie cudzoziemców”
 3. wybierz „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom”
 4. z dostępnej listy urzędów wybierz Grodzki Urząd Pracy
 5. przejdź do edycji wniosku,
 • wypełnij go,
 • dołącz załączniki (opłata, kserokopie paszportu)
 • wyślij

 

!!! Załącznik należy dołączyć po kompletnym wypełnieniu wniosku, na końcu, przed jego podpisaniem podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

 

OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM ALBO PROFILEM ZAUFANYM EPUAP

(ODBIÓR OŚWIADCZEŃ WYŁĄCZNIE OSOBISTY!)

 

Opłaty

Przed złożeniem oświadczenia podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł – oddzielnie dla każdego cudzoziemca (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Opłatę należy uiścić na rachunek:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków

nr konta: 49 1020 2892 0000 5002 0655 5124

Dowód wpłaty powinien zawierać:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (nazwa podmiotu/imię i nazwisko, a także adres siedziby/miejsca pobytu stałego pracodawcy);
 • tytuł wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz dane cudzoziemca – imię i nazwisko cudzoziemca dla którego składane jest oświadczenie, wraz z podaniem daty urodzenia).

UWAGA !!! wpłata jest wnoszona z tytułu złożenia oświadczenia. Gdy oświadczenie wpłynie do urzędu wpłata nie podlega zwrotowi

 

Załatwienie sprawy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie dokonuje wpisu oświadczenia o  powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia.

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi postępowanie wyjaśniające w przypadku złożenia:

 • niekompletnego oświadczenia, lub
 • braku wymaganych załączników.

 

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności (np. na uzupełnienie braków formalnych), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 57. § 1. kpa początkiem terminu określonego w dniach, jest dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia do urzędu.

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji w sprawie odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń wydanej przez starostę służy stronie odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy (art. 5a  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Prawa i obowiązki pracodawcy:

Ważne!!! Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Wypełnione zawiadomienie należy:

 • złożyć w siedzibie Urzędu w pokoju nr 119 (Dziennik Podawczy);
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres tut. Urzędu (ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków);
 • przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu (e-mail: oswiadczenia@gupkrakow.pl);

– druk zawiadomienia poniżej.

Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa powyżej lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlega karze grzywny(art. 120 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy wskazanego w oświadczeniu.

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od niego przedstawienia przed rozpoczęciem pracy i podpisaniem umowy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce i przechowywać kopię tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi obowiązany jest zawrzeć z cudzoziemcem umowę na piśmie, uwzględniającą warunki zadeklarowane w oświadczeniu, a wcześniej przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca, a także zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego jeżeli wynika to z formy zatrudnienia.

W przypadku, gdy cudzoziemiec wcześniej zakończy pracę, warto poinformować o tym urząd pracy, inaczej jako okres wykonywania pracy przyjęty będzie cały okres ważności oświadczenia. Informację w urzędzie pracy może złożyć zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 

1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;

4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Szczegółowych informacji dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

 

Referat ds. Obsługi Zatrudniania Cudzoziemców

pokój nr 120

telefon 12 68-68-219;

 e-mail: oswiadczenia@gupkrakow.pl

Podstawy prawne:

1.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz 1265, z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz.2345).

3.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2349).

4.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz.2348).

5.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2350).

6.Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz.769).

7.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

8.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. 2015 poz. 588).

Ulotki dla cudzoziemców i pracodawców – zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1.01.2018r. (MRPIPS)