Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Informacja Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

Inne informacje

Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP.

Pracodawca, który jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemców z państw nienależących do UE/EOG musi uzyskać zezwolenie na pracę.

Kto wydaje zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę wydawane jest przez właściwego wojewodę na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone.

Do wniosku o wydanie zezwolenia podmiot powierzajacy wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza informację starosty, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli jest ona wymagana.

Wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia, wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Informacji dotyczących zezwoleń na pracę udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Oddział do Spraw Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6, parter (sala obsługi cudzoziemców)
tel. 12 39 21 579, 12 39 21 804
fax 12 42 23 019
www.malopolska.uw.gov.pl

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:

1.Wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

2.Podmiot powierzający  wykonywanie pracy dołączy do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę  informację starosty właściwego ze względu na  miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji zorganizowanej dla pracodawcy, sporządzonej z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  z dnia 13 stycznia 2015 r. (tekst jednolity, Dz. U. 2015, poz 149 z późn.zm.).

Jak uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy?

Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona składa do urzędu pracy właściwego ze   względu na  miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca:

1. ofertę pracy (formularz oferty pracy w pliku pobierz .doc lub .pdf. , lub wypełnij formularz on line na stronie www.praca.gov.pl

2. wniosek o wydanie informacji starosty (pobierz .odt lub .pdf) w związku ze złożoną ofertą pracy,

3. informację o wyrażeniu zgody pracodawcy na kierowanie do niego kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy (lub braku zgody na kierowanie kandydatów).

Jaki jest tok postepowania Urzędu ze zgłoszoną ofertą pracy:

Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia jest uzyskanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji starosty, starosta:

 

1) przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;

2) niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy;

3) informuje podmiot składający ofertę pracy o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy,

4) w uzgodnieniu z podmiotem składającym ofertę pracy kieruje do niego kandydatów  spełniających wymagania określone w ofercie pracy;

5) dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;

  1. wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w termine:
  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy,jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji,
  • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy,

7) w przypadku, gdy wydał informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, niebędących obywatelami polskimi i cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy, do podmiotu składającego ofertę pracy, w uzgodnieniu z tym podmiotem.

 

Kiedy Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty:

  • wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku.

 

UWAGA

  • Stroną postępowania jest pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca, co oznacza, że o wydanie opinii starosty wnioskuje pracodawca, a nie sam cudzoziemiec.
  • W toku postępowania starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.

 

Szczegółowych  informacji dotyczących wydania informacji starosty udziela:

Referat ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców

pokój 218

 ul Wąwozowa 34

31-752 Kraków

tel. 12 68 68 218

cudzoziemiec@gupkrakow.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz 1265, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r., poz. 543)
  • Dziennik Urzędowy Województwa Małpolskiego (Poz. 8884) Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. 2018 poz. 1264).