Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe

 

Zasady dokonywania zwolnień grupowych reguluje ustawa z 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1)10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2)10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

 1. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

 

Pracodawca ma obowiązek skonsultować zamiar zwolnienia grupowego z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy. Konsultacje rozpoczynają się od zawiadomienia przez pracodawcę na piśmie związków zawodowych o zamiarze dokonania zwolnienia grupowego, w którym pracodawca wskazuje m.in. przyczyny zwolnienia oraz liczbę pracowników, którzy mają zostać objęci zwolnieniem. Następnie związki mogą przedstawić swoje propozycje związane z ograniczeniem rozmiarów zwolnienia.

Po przeprowadzeniu konsultacji pracodawca i związki zawodowe zawierają porozumienie,
w którym określa się zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia i obowiązki pracodawcy z tym związane.

O zamiarze zwolnienia grupowego jak i o zawartym ze związkami zawodowymi porozumieniu pracodawca obowiązany jest również powiadomić powiatowy urząd pracy.

 

W jaki sposób postępować przy zwolnieniach grupowych?

 

Etapy działania:

 • Skonsultowanie zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy
 • Zawiadomienie na piśmie zakładowych organizacji związkowych o:
 • przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia,
 • liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
 • grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia,
 • okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie,
 • proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia,
 • kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
 • propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości.
 • Powiadomienie na piśmie Powiatowego Urzędu Pracy o:
 • przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia,
 • liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
 • grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia,
 • okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie,
 • proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia,
 • kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
 • propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.
 • Zawarcie porozumienia, w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia, między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli nie jest możliwe zawarcie porozumienia, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie, uwzględniając, w miarę możliwości, propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe. W sytuacji, gdy u danego pracodawcy, nie działają zakładowe organizacje związkowe, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
 • Powiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o zawarciu porozumienia o:
 • przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia,
 • liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników,
 • przyczynach ich zwolnienia,
 • okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie,
 • wynikach przeprowadzonej konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

 

W przypadku zakończenia działalności pracodawcy wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego, zawiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy jest wymagane, gdy z takim wnioskiem wystąpi Urząd Pracy.

 

Zwolnienia monitorowane

 

Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności:

 • pośrednictwa pracy;
 • poradnictwa zawodowego;
 • szkoleń.

 

Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku, z którym są świadczone usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem zwane jest zwolnieniem monitorowanym.

 

W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.

 

Program może być realizowany przez:

 • powiatowy urząd pracy,
 • agencję zatrudnienia,
 • instytucję szkoleniową.

 

Pracodawcy, w ramach programu, mogą na wniosek pracownika finansować świadczenie szkoleniowe, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Świadczenia szkoleniowe wypłacane są co miesiąc w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W okresie korzystania ze świadczenia szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przysługuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego udzielana przez właściwy dla zwolnionego pracownika pup. Pracownik ten może być skierowany na jednorazowe szkolenie organizowane i finansowane przez pup, na zasadach określonych w ustawie.

Po przyznaniu przez pracodawcę świadczenia szkoleniowego pup refunduje pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane ze środków własnych pracodawcy, w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Szczegółowych informacji udziela Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki
i Informacji Publicznej oraz Informacji o Usługach Urzędu:

pokój nr 219 lub pod numerem telefonu 12 68 68 219

e-mail: informacjapubliczna@gupkrakow.pl

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 70),

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami