Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Trójstronna umowa szkoleniowa

Co to jest trójstronna umowa szkoleniowa i po co się ją zawiera?

 

Umowa trójstronna zawierana jest pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Dotyczy sfinansowania przez urząd pracy szkolenia osobie bezrobotnej, którą pracodawca zamierza zatrudnić, po uzupełnieniu przez nią niezbędnych do podjęcia pracy kwalifikacji. Tym samym to pracodawca decyduje w jakim zakresie chce przeszkolić potencjalnego pracownika oraz jakie umiejętności, kwalifikacje czy uprawnienia winien uzyskać kandydat po szkoleniu. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia.

 

Kto może się ubiegać o środki w ramach trójstronnych umów szkoleniowych?

 

O środki w ramach TUS mogą się starać wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego po ukończeniu szkolenia lub po pozytywnym zdaniu egzaminu, o ile będzie przeprowadzony.

 

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

 

Pracodawcy zainteresowani skorzystaniem ze środków TUS, powinni złożyć do Urzędu wniosek wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Podstawa prawna:

Art. 40 ust. 2e-g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)