Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Staże

Czym są staże?

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną.

 

Przez jaki okres oraz kogo można przyjmować na staż?

  • Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jednoosobowego przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika
  • Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia

 

W jaki sposób można przyjąć osobę na staż?

Wnioskodawca chcąc przyjąć osobę na staż, składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przed złożeniem wniosku o organizację stażu, należy zapoznać się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia, obowiązującym w wybranym Urzędzie Pracy. Składając wniosek, można wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chcemy przyjąć na staż.

Wniosek o organizację stażu należy złożyć przed przyjęciem na staż osoby bezrobotnej.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz podpisaniu umowy określającej warunki należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem, możliwe jest przyjęcie na staż skierowanej osoby bezrobotnej.

 

Kiedy warto organizować staże?

Staż to nabywanie przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. Wnioskodawca, w związku z przyjęciem osoby bezrobotnej na staż, nie ponosi żadnych kosztów, natomiast stażysta w tym czasie otrzymuje stypendium, które jest wypłacane przez starostę.

 

Podstawa prawna