Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Czym jest przygotowanie zawodowe dorosłych?

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji zawodowej realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych może być realizowane w dwóch formach:

 

1. Praktyczna nauka zawodu dorosłych – umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzamin czeladniczy; kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym.

 

Program  praktycznej  nauki  zawodu  dorosłych  uwzględnia  w szczególności  wymagania  określone  w  podstawie  programowej  kształcenia w zawodach  lub  standardy  wymagań  będące  podstawą  przeprowadzania  egzaminu czeladniczego.

 

2. Przyuczenie do pracy dorosłych –  umożliwia zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy; kończy się egzaminem sprawdzającym.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawartej między:

pracodawcą i starostą lub pracodawcą, starostą i instytucją szkoleniową (wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych, powadzonego przez wojewódzki urząd pracy).

 

Ile czasu trwa przygotowanie zawodowe dorosłych?

 

Praktyczna nauka zawodu dorosłych – minimalnie 6 miesięcy, maksymalnie do 12 miesięcy.

Przyuczenie do pracy dorosłych – minimalnie 3 miesiące, maksymalnie do 6 miesięcy.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych może trwać maksymalnie 40 godzin zegarowych tygodniowo i 8 godzin dziennie. Nie może odbywać się w niedziele i święta oraz w porze nocnej.

 

Kto może zostać skierowany do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych?

 

Z przygotowania zawodowego dorosłych może skorzystać osoba bezrobotna, która ma ustalony profil pomocy klienta II oraz osoba poszukująca pracy, która:

1. otrzymuje  świadczenie  socjalne  przysługujące  na  urlopie  górniczym  lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

2. uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

3. jest żołnierzem rezerwy,

4. pobiera rentę szkoleniową,

5. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Aby uzyskać skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych osoba uprawniona powinna złożyć wniosek we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Skierowanie musi wynikać z zaleceń dotyczących skierowania do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, które zostały wskazane w indywidualnym planie działania lub określone przez doradców zawodowych.

 

W jaki sposób pracodawca może ubiegać się o utworzenie miejsc przygotowania zawodowego dorosłych?

 

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa odpowiedni wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy w sprawie gotowości ich utworzenia.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zostaje zawarta umowa pomiędzy starostą, a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą                                  i instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Jakie są korzyści związane z przyjęciem osoby bezrobotnej na przygotowanie zawodowe dorosłych?

 

Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy, z którym zawarł umowę                           w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu w wymiarze do 2 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

 

Pracodawcy, z którym starosta  zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, przysługuje jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez  starostę  uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program praktycznej nauki zawodu  dorosłych lub przyuczenia  do pracy dorosłych i zdał egzamin czeladniczy.

Premia jest przyznawana w wysokości 483,30 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego  dorosłych, za każdego skierowanego uczestnika. Kwota premii podlega waloryzacji.

 

Jednocześnie informujemy, że Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w roku 2015 nie realizuje tej formy wsparcia w związku z ograniczonymi środkami finansowymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacji Szkoleń pok. 235, 235A, 236 lub pod numerem telefonu  12 68 68 235, 12 68 68 236 lub 12 68 68 285.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych z dn. 11 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 497)