Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

 

EURES (EURopean Employment Services) – Europejskie Służby Zatrudnienia

to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii. Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez:

  • udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej;
  • udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
  • informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
  • przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności zatrudnienia;
  • informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych
    i organizacji pracodawców o usługach EURES.

Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

 

Usługi EURES są ogólnodostępne oraz bezpłatne.

 

ZAPRASZAMY DO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z ODPOWIEDNIM:

• Doradcą EURES lub Asystentem EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy ( dane teleadresowe znajdują się na stronie www.eures.praca.gov.pl w dziale ‚KADRA EURES’)

• Pośrednikiem Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy (w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie szczegółowe informacje nt. EURES można uzyskać w sali 100, stanowiska 1 i 2, tel. 12/68 68 151 lub 12/68 68 152)

 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:

www.eures.europa.eu – Europejski Portal Mobilności Zawodowej. To najważniejszy portal Unii                             Europejskiej dotyczący mobilności na rynku pracy,

www.eures.praca.gov.pl – polska strona EURES,

www.europass.org.pl – Krajowe Centrum Europass

www.eurodesk.org.pl – europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z                                            młodzieżą

www.oferty.praca.gov.pl – Centralna Baza Ofert Pracy

 

Akty prawne:

1. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustanowienia EURES (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8548)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/733/UE)

2. Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 667)

 

EUROPASS

 

 

Podstawowym prawem obywateli państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Ekonomicznego oraz Szwajcarii (UE/EOG) jest prawo swobodnego przepływu osób. Prawo to umożliwia podjęcie pracy na terenie ww. państw bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na podjęcie pracy. Ważny jest zatem jednolity sposób zaprezentowania swoich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych zrozumiale i czytelnie nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae – powinien być napisany tak, aby był zrozumiany w krajach UE/EOG.

 

Taki cel przyświecał Komisji Europejskiej, która zaproponowała zestaw pięciu dokumentów o nazwie Europass, dotyczący dokumentowania i prezentowania kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych na poziomie europejskim. Europass został następnie przyjęty w formie Decyzji przez Parlament Europejski i Radę UE 15 grudnia 2004 r., która obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

 

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).

Europass – dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego:

Formularz CV jest dostępny we wszystkich językach UE na stronach portalu internetowego http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home

 

Informacja przygotowana na podstawie broszury Portfolio Europass udostępnionej przez Krajowe Centrum Europass www.europass.org.pl oraz na podstawie informacji opublikowanych na Europejskim Portalu Europass