Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy krajowe

Wiemy, że znalezienie na własną rękę właściwego kandydata do pracy często jest dla pracodawców procesem czasochłonnym, a na dodatek kosztownym. Warto więc zastanowić się czy nie skorzystać z bezpłatnego pośrednictwa pracy świadczonego przez powiatowe urzędy pracy.

Kto może zgłosić ofertę do urzędu?

Powiatowe urzędy pracy mogą współpracować wyłącznie z ,,pracodawcami krajowymi”, czyli takimi, którzy posiadają zarejestrowaną działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracodawcą natomiast jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Do współpracy z pracodawcami posiadającymi zarejestrowaną działalność na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ustawodawca wyznaczył wojewódzkie urzędy pracy, które przyjmują i realizują oferty zagraniczne w ramach sieci EURES.

Dlaczego warto korzystać z usług powiatowych urzędów pracy?

Każdy powiatowy urząd pracy posiada własny rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy, który zawiera informację o ich wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Po zgłoszeniu oferty pracy do urzędu, pracodawcy przydzielany zostaje indywidualny doradca klienta, który pozostaje z nim w stałym kontakcie i na bieżąco informuje go o ilości osób spełniających wymagania zawarte w ofercie. Doradca klienta na życzenie pracodawcy przesyła dokumenty aplikacyjne kandydatów oraz kieruje wybrane osoby do dalszego etapu rekrutacyjnego u pracodawcy.

Pracodawcy mogą również skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, który dokona analizy potrzeb i oczekiwań pracodawcy na dane stanowisko pracy. Przeprowadzi wstępne rozmowy rekrutacyjne z osobami, na podstawie których stworzy listę kandydatów spełniających nie tylko wymagania zawarte w zgłoszonej przez pracodawcę ofercie pracy, ale także tych posiadających największe predyspozycje do wykonywania pracy na danym stanowisku.

W przypadku, gdy w rejestrze znajduje się większa ilość kandydatów spełniających wymagania pracodawcy albo gdy pracodawca rekrutuje na kilka stanowisk pracy, doradca klienta proponuje pracodawcy zorganizowanie na terenie urzędu giełdy pracy. Giełda umożliwia pracodawcy spotkanie z wieloma kandydatami do pracy równocześnie. O terminie giełdy decyduje pracodawca.

Kolejną formą pomocy pracodawcy w pozyskaniu pracowników są targi pracy. Główną ideą targów pracy jest umożliwienie  bezpośredniego spotkania osób poszukujących pracy z pracodawcami oferującymi wolne miejsca pracy. Pracodawcy mają możliwość przeprowadzenia  w jednym miejscu wstępnych rozmów z wieloma kandydatami do pracy. Mają również wspaniałą okazję do zaprezentowania zakresu działalności firmy i promocji oferowanych produktów, bądź usług szerokiemu gronu osób poszukujących zatrudnienia.

Jak zgłosić ofertę?

Wszystkich pracodawców z terenu i okolic Miasta Krakowa zachęcamy do skorzystania z usług pośrednictwa pracy świadczonego przez Grodzki Urząd Pracy. O wyborze powiatowego urzędu pracy, który będzie odpowiedzialny za realizacje rekrutacji, decyduje pracodawca. Ważne, aby pracodawca wybrał tylko jeden powiatowy urząd pracy.

Zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia mogą Państwo dokonać:

  • za pomocą strony internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia www.praca.gov.plwypełniając formularz zgłoszenia oferty pracy on -line.
  • przesyłając wypełniony druk oferty faksem pod numer 12 68 68 259

lub drogą elektroniczną: marketing@gupkrakow.plpraca@gupkrakow.plkrkr@gupkrakow.pl(formularz oferty pracy pobierz tutaj: format odt, format pdf)

  • osobiście w siedzibie Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, Referat Marketingu Usług Urzędu pokój nr 200,  I piętro (formularz oferty pracy pobierz tutaj: format odt, format pdf)

 W jaki sposób urząd upowszechniania oferty pracy osobom poszukującym pracy?

Pracodawca, zgłaszając ofertę do urzędu pracy, decyduje o sposobie  jej  upowszechnienia,     wybierając spośród dwóch form :

  • oferty otwartej, która zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy – dane pracodawcy wraz z pozostałymi informacjami, zawartymi w zgłoszeniu, są udostępniane do wiadomości publicznej. Oznacza to, że z oferty mogą korzystać wszystkie osoby, w tym również niezarejestrowane w urzędzie.
  • oferty zamkniętej, niezawierającej danych pracodawcy – dane dotyczące pracodawcy są udostępniane w pełnym zakresie wyłącznie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w urzędzie, którzy spełniają wymagania zawarte w ofercie. Osoby te kierowane są do pracodawcy wraz ze skierowaniem wydanym przez urząd.

Ponadto wszystkie oferty pracy upowszechnione zostają:

Pracodawca może także upoważnić urząd, do którego zgłosił ofertę, do przekazania jej innym powiatowym urzędom pracy, celem upowszechnienia na ich terenie.

Wszystkich zainteresowanych pracodawców zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług pośrednictwa pracy świadczonych przez powiatowe urzędy pracy. Mamy nadzieję, że pomoc ze strony urzędu przyczyni się do pozyskania najcenniejszego kapitału, jakim w każdej organizacji są ludzie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 13 stycznia 2015 r., ( Dz. U.
    z 2015 r., poz.149 z późn.zm.)