Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Artykuł 38 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 204 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) nakłada na urzędy pracy zadania związane z poradnictwem zawodowym, polegające na udzielaniu pracodawcy pomocy w doborze kandydatów i poszukujących pracy oraz wspieraniu go w rozwoju zawodowym jego pracowników.

 

Pomoc pracodawcy w doborze kandydatów może być świadczona wtedy, gdy Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przyjmie do realizacji ofertę pracy od tego pracodawcy. Następnie pracodawca winien złożyć w urzędzie pracy pisemny wniosek, o możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego w doborze kandydatów na miejsce/a pracy zgłoszone przez niego w ofercie pracy. Wniosek ten może być złożony równocześnie z ofertą pracy.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko lub nazwę pracodawcy,
  • adres,
  • numer telefonu i faksu,
  • adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada tego typu środki komunikacji,
  • imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów,
  • numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • określenie zakresu oczekiwanej pomocy.

 

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667).