Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS

W jaki sposób można ubiegać się o refundację kosztów składek ZUS?

 

Pracodawca chcąc otrzymać refundację, składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wniosek o refundację kosztów składek na ubezpieczenia społeczne należy złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz podpisaniu umowy określającej warunki refundacji, możliwe jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.

 

Kiedy nastapi  refundacja?

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

pracodawca zatrudnił skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony,

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego  wynagrodzenia za pracę obowiązującego w  dniu spełnienia  warunków.

 

Kto moze zostać skierowany na w/w stanowisko?

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

 

Uwaga

Beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do zawieranej umowy musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu.

 Podstawa prawna:

  1. art 47 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm.),