Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Rejestracja poszukujących pracy

Rejestracja przez Internet więcej

Aby dokonać rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 ).

Z rejestracji w urzędzie pracy za pośrednictwem Internetu, mogą skorzystać osoby dysponujące:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
 • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Ubiegający się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, udostępnionego na stronie www.praca.gov.pl. Wymagane do rejestracji dokumenty muszą zostać zeskanowane, a wniosek opatrzony jednym z powyżej opisanych bezpiecznych podpisów.

Rejestracja przez Internet ma na celu zaoszczędzenie czasu, jaki w przypadku rejestracji tradycyjnej należy poświęcić na dojazd do siedziby Urzędu i ewentualne oczekiwanie na zarejestrowanie.

Status osoby poszukującej pracy nabywa się z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych, oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie akceptowanych, bezpiecznych podpisów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej więcej

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy zgłasza się do wybranego lub wybranych powiatowych urzędów pracy.

Status osoby poszukującej pracy nabywa się z dniem, w którym osoba zgłosi się do powiatowego urzędu pracy, poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane dane i złoży, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

 1. imię albo imiona i nzawisko oraz płeć;
 2. obywatelstwo albo obywatelstwa;
 3. numer PESEL;
 4. imiona rodziców;
 5. datę i miejsce urodzenia;
 6. nazwisko rodowe;
 7. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 8. wykształcenie;
 9. ukończone szkoły;
 10. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 11. poziom znajomości języków obcych;
 12. posiadane uprawnienia zawodowe;
 13. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 14. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 15. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 16. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 17. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 18. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 19. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 20. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy więcej

Niezbędne dokumenty:

 1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,
 2. Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 3. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,

 

Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeśli osoba rejestrująca się takie posiada,
Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów o których mowa w pkt. 1 – 4 przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
Dokumenty przedkładane są w oryginałach, uwierzytelnionych przez wystawcę kserokopiach dokumentów lub odpisach, których zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Urząd Pracy może sporządzić kserokopie dokumentów oraz dokonać zeskanowania dokumentów w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień.

Przydatne informacje

Rejestracja jest dokonywana z dniem, w którym ubiegający zgłosi się do powiatowego urzędu pracy i poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane dane oraz złoży, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu poszukującego pracy”.

Poszukującemu pracy zakładana jest karta rejestracyjna w formie elektronicznej.

Za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, można przekazać do właściwego urzędu pracy dane wymagane do rejestracji. Urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Procedura ta umożliwia osobie chcącej się zarejestrować wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Usługi elektroniczne / Rezerwacja terminu rejestracji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia więcej

Niezbędne dokumenty:

 1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,
 2. Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 3. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
 4. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeśli osoba rejestrująca się takie posiada,
 5. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów o których mowa w pkt. 1 – 4 przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
 6. Formularz U2 / E-303

 

Dokumenty przedkładane są w oryginałach, uwierzytelnionych przez wystawcę kserokopiach dokumentów lub odpisach, których zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Urząd Pracy może sporządzić kserokopie dokumentów oraz dokonać zeskanowania dokumentów w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień.

Przydatne informacje

Osoby, które nabyły prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub w Szwajcarii, mogą przybyć do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać tutaj przyznane im w tym państwie świadczenia. Formularz U2 lub E-303, tj. zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych, wydaje instytucja właściwa danego państwa.

Rejestracji w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z państwa UE/EOG lub Szwajcarii, nie później niż do dnia wskazanego w dokumencie U2

Rejestracja jest dokonywana z dniem, w którym ubiegający zgłosi się do powiatowego urzędu pracy i poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane dane oraz złoży, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu poszukującego pracy”.

Poszukującemu pracy zakładana jest karta rejestracyjna w formie elektronicznej.

Za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, można przekazać do właściwego urzędu pracy dane wymagane do rejestracji. Urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Procedura ta umożliwia osobie chcącej się zarejestrować wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Usługi elektroniczne / Rezerwacja terminu rejestracji.

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm.) – art. 8 ust. 1 pkt 8.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1299),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1189),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urzędowy UE L 200 z 7.06.2004 r.),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urzędowy UE L 284 z 30.10.2009 r.),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urzędowy UE L 344 z 29.12.2010 r.).