Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Rejestracja przez Internet

Aby dokonać rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 ).

Z rejestracji w urzędzie pracy za pośrednictwem Internetu, mogą skorzystać osoby dysponujące:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
  • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, udostępnionego na stronie www.praca.gov.pl. Wymagane do rejestracji dokumenty muszą zostać zeskanowane, a wniosek opatrzony jednym z powyżej opisanych bezpiecznych podpisów.

Rejestracja przez Internet ma na celu zaoszczędzenie czasu, jaki w przypadku rejestracji tradycyjnej należy poświęcić na dojazd do siedziby Urzędu i ewentualne oczekiwanie na zarejestrowanie.

Status osoby bezrobotnej nabywa się z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych, oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie akceptowanych, bezpiecznych podpisów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy