Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG

W celu potwierdzenia i uznania okresu pracy wykonywanej w państwach Unii Europejskiej lub  Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, poza dokumentami do rejestracji osób bezrobotnych, ubiegający się o rejestrację powinien przedłożyć w dniu rejestracji dokument
U1/E-301 – urzędowe potwierdzenie okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia.

  • Dokument U1/E-301 wystawiany jest przez instytucję właściwą danego państwa, w którym ostatnio świadczył pracę.

 

W przypadku nieposiadania dokumentu U1/E-301, dla ustalenia uprawnień niezbędne będą wszystkie informacje ( dotyczące okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny rachunek  za granicą np. umowy, kontrakty, świadectwa pracy, rozliczenia podatkowe, potwierdzenia wypłat – w obcym języku, nieprzetłumaczone ), które pozwolą zidentyfikować okres zatrudnienia za granicą. Na ich podstawie wojewódzki urząd pracy pozyskuje odpowiednią dokumentację z zagranicznej instytucji właściwej.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na zasadach prawa polskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w oparciu o przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów Wspólnoty Europejskiej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego