Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny

Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych danego powiatowego urzędu pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych. Jeżeli nie nastąpiła zmiana danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 14 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 667).