Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie przedkłada:

1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL lub decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego (jeżeli dotyczy);
2) świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, kursu;
3) wszystkie świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

 • świadectwa pracy powinny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu pracy,
 • w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę-zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracy przy wykonywaniu tych umów – zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 • osoby, które prowadziły działalność gospodarczą powinny dostarczyć:
  • decyzję o likwidacji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli zgłoszony został do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął,
  • decyzję o uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w której wskazany jest termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 • decyzja lub zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty,  decyzja o wysokości renty, w przypadku pobierania renty rodzinnej,
 • zaświadczenie z ZUS o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia,
 • decyzję lub zaświadczenie  o okresie pobierania zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • w przypadku osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej – zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych,
 • decyzja KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (dotyczy domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe),
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym,
 • w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: numery PESEL członków rodziny, w przypadku dzieci – skrócone akty urodzenia

 

4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac ( jeżeli takie posiada );
5) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności).
Powiatowy urząd pracy może sporządzić kserokopie oraz dokonać zeskanowania dokumentów, o których mowa powyżej, w zakresie niezbędnym do ustalenia statusu i uprawnień.

Przydatne informacje

Rejestracja jest dokonywana z dniem, w którym ubiegający zgłosi się do powiatowego urzędu pracy, właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego), lub w przypadku braku zameldowania – w urzędzie, na którego obszarze działania przebywa i poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane dane oraz złoży, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego”.

Bezrobotnemu zakładana jest karta rejestracyjna w formie elektronicznej.

Za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, można przekazać do właściwego urzędu pracy dane wymagane do rejestracji. Urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Procedura ta umożliwia osobie chcącej się zarejestrować wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Usługi elektroniczne / Rezerwacja terminu rejestracji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 14 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 667).