Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Termin naboru wniosków o dotację, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia i staże ze środków PFRON, zostanie ogłoszony na stronie Urzędu www.gupkrakow.pl

po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały, o przyznaniu środków na ten cel.

Dotacja więcej

Osoby niepełnosprawne, mogą otrzymać ze środków PFRON dotację na podjęcie:

 • działalności gospodarczej,

 • rolniczej,

 • działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu,

Maksymalna wysokość pomocy wynosi nie więcej niż:

 1. 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy,

 2. 6 do 15 – krotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy

Kto się może ubiegać:

Z pomocy tej mogą skorzystać osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu, które:

 • posiadają orzeczoną niepełnosprawność,
 • nie pozostają w zatrudnieniu w rozumieniu Kodeksu Pracy,
 • nie otrzymały bezzwrotnych środków publicznych na ten cel,

 • od co najmniej 12 miesięcy nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jako osoby prowadzące działalność gospodarczą,

 • nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
 • nie zalegają z opłacaniem w terminie podatków.

Realizacja:

Osoba zainteresowana otrzymaniem takiej pomocy powinna złożyć Wniosek osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Wn-O).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawiera się Umowę.

Umowa może być zawarta pod warunkiem jej zabezpieczenia.

Preferowane formy zabezpieczania dotacji to:

 • weksel in blanco z poręczeniem,

 • gwarancja bankowa,
 • blokada rachunku bankowego.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem Umowy.

Szkolenie więcej

Szkolenie ma na celu poniesienie kwalifikacji zawodowych oraz innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia.

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych organizowane są w trybie indywidualnym.

Za okres szkolenia uczestnik szkolenia otrzymuje stypendium.

Wysokość stypendium uzależniona jest od liczby godzin szkolenia w miesiącu i maksymalnie może wynosić 120 % zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

Kto się może ubiegać:

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w GUP jako poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu.

Realizacja:

Wniosek osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu o skierowanie na wskazane przez nią szkolenie.

Staż więcej

Staż polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Osoba odbywająca staż pozostaje w rejestrach GUP i otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Kto może być skierowywany na staż:

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w GUP jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Realizacja:

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.