Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

PROJEKTY SKIEROWANE DO OSÓB BEZROBOTNYCH (EFS) REALIZOWANE PRZEZ URZĄD

 

NOWE PROJEKTY 2021-2020

30

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (VI)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 1.1.1

Nr umowy: POWR.01.01.01-12-0025/20

Kiedy realizujemy projekt? 01.01.2021 do 31.12.2022

Jaki jest cel projektu?: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kto może zostać uczestnikiem projektu?: Adresatami wsparcia w ramach PO WER są kobiety i mężczyźni do 29 r.ż. posiadający status osoby bezrobotnej, w tym:

 • co najmniej 20% uczestników projektu to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach – poziom wykształcenia do ISCED-3).

 • co najmniej 60% uczestników to osoby z kategorii NEET

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 osoba z kategorii NEET spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie pracuje oraz posiada status osoby bezrobotnej,

 • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

 • nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Sytuacja dotyczy okresu 4 tygodni poprzedzających przystąpienie do projektu.

Jak wygląda ścieżka wsparcia?:

 1. Aby skorzystać ze wsparcia musisz posiadać Indywidualny Plan Działania. Doradca klienta – najczęściej pośrednik pracy lub doradca zawodowy – ustali jakie są Twoje predyspozycje zawodowe i potrzeby a następnie określi jakie dalsze działania aktywizacyjne powinny być wobec Ciebie zastosowane. Wspólnym celem jest podjęcie pracy.

 2. Każda ścieżka wsparcia rozpoczyna się od form bezkosztowych – pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego. Skorzystaj z nich, jeśli nie do końca wiesz, które wsparcie odpowiada Twoim potrzebom oraz abyśmy mogli odpowiednio uzupełnić Twój Indywidualny Plan Działania. Rozmowy z doradcą klienta pomogą w ustaleniu kierunku aktywizacji, a w dalszej kolejności posłużą przedstawieniu odpowiedniej oferty wsparcia.

 3. W zależności od wyniku ustaleń z doradcą klienta, zaproponujemy Ci np. staż, szkolenie zawodowe, ofertę prac interwencyjnych, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, inną formę.

Co zyskujesz? Profitami mogą być nowe umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie. Możesz otrzymać także konkretną ofertę zatrudnienia lub środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej. W każdym przypadku udział w projekcie to szansa na zmianę.

Kiedy prowadzona jest rekrutacja?:

Terminy rozpoczęcia rekrutacji na poszczególne formy aktywizacji będą zamieszczane w „Aktualnościach”, prosimy więc o monitorowanie najnowszych komunikatów.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami horyzontalnymi UE, w tym zasadą równych szans płci i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Deklaracja dostępności

Jaka jest data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie?

Datą przystąpienia jest data podpisania deklaracji udziału w projekcie zbieżna z pierwszą udzieloną formą wsparcia. W projekcie uczestniczysz do dnia wyrejestrowania lub w przypadku pozostawania w rejestrach do końca realizacji projektu. W tym czasie możesz w sposób nieograniczony korzystać z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 obsługa osób bezrobotnych odbywa się w ograniczonym zakresie oraz w wydzielonej strefie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty w Urzędzie.
Z tych samych powodów oferta wsparcia również może nie być w pełni dostępna.

Dokumenty:

Formularze wniosków i zasady przyznawania poszczególnych form wsparcia są w opracowaniu, będą dostępne wraz z informacjami o naborach.

PROJEKTY KONTYNUOWANE 2020-2021

<30

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (V)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 1.1.1

Nr umowy: POWR.01.01.01-12-0004/20

Okres realizacji: 01.01.2020 do 30.06.2021

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupa docelowa projektu: grupą docelową projektu są kobiety i mężczyźni do 29 r.ż. posiadający status osoby bezrobotnej, w tym:

 • co najmniej 20% uczestników projektu to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach – poziom wykształcenia do ISCED-3).

 • co najmniej 60% uczestników to osoby z kategorii NEET.

W związku z finansowaniem w ramach projektu instrumentów „Tarczy antykryzysowej” uczestnikami projektu w 2020 r. byli również pracownicy oraz osoby samozatrudnione objęte wsparciem z art. 15zzb-zze ustawy COVID-19.

Wsparcie:

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz wdrażane w trakcie realizacji projektu ograniczenia, formami kontynuowanymi od 2020 roku są staże (rekrutacja zakończona) oraz dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (nabór planowany w I kwartale 2021 roku – komunikat zostanie zamieszczony w „Aktualnościach”).

W 2020 r. ze środków projektu PO WER finansowane były również instrumenty „Tarczy antykryzysowej” – dofinansowania z art. 15zzb-zze ustawy COVID-19 wspierające przedsiębiorców/ NGO w zatrudnieniu oraz utrzymaniu działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest z uwzględnieniem zasady równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Deklaracja dostępności

Dokumenty:

>30

AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (VI)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Działanie 8.1

Okres realizacji: 01.01.2020 do 30.06.2021

Nr umowy:RPMP.08.01.00-12-0195/20

Cel projektu:

Celem głównym projektu pozakonkursowego jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Grupa docelowa projektu: Adresatami wsparcia w projekcie są kobiety i mężczyźni posiadający status osoby bezrobotnej, spełniający co najmniej jedno dodatkowe kryterium:

 • osoby długotrwale bezrobotnej (pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy),

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby posiadającej wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED-3: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum,

 • osoby powyżej 50 roku życia,

Rekrutacja obejmowała także kobiety niespełniające dodatkowych kryteriów, z uwzględnieniem pierwszeństwa osób z w/w grup.

W związku z finansowaniem w ramach projektu instrumentów „Tarczy antykryzysowej” uczestnikami projektu w 2020 r. byli również pracownicy oraz osoby samozatrudnione objęte

wsparciem z art. 15zzb-zze ustawy COVID-19.

Wsparcie:

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz wdrażane w trakcie realizacji projektu ograniczenia, formami kontynuowanymi od 2020 roku są staże (rekrutacja zakończona) oraz dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (nabór planowany w I kwartale 2021 roku – komunikat zostanie zamieszczony w „Aktualnościach”).

Zgodnie z założeniem kompleksowości udzielanej pomocy ścieżka wsparcia obejmuje co najmniej 3 elementy – formy bezkosztowe oraz kosztowe.

W 2020 r. ze środków projektu RPO WM finansowane były również instrumenty „Tarczy antykryzysowej” – dofinansowania z art. 15zzb-zze ustawy COVID-19 wspierające przedsiębiorców/ NGO w zatrudnieniu oraz utrzymaniu działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest z uwzględnieniem zasady równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Deklaracja dostępności

Dokumenty: