Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Obowiązki poszukujących pracy

Do obowiązków poszukującego pracy należy:

  • utrzymywanie kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  • stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem,
    a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie o przyczynie niestawiennictwa
    w ciągu 7 dni,
  • podejmowanie przygotowania zawodowego dorosłych, indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych, uczestnictwo w programach specjalnych, przystępowanie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy