Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Obowiązki bezrobotnych

Do obowiązków bezrobotnych należy:

 

 • zgłaszanie się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
 • powiadamianie urzędu pracy w terminie do 7 dni o przyczynie niestawiennictwa na wyznaczony termin, przy czym odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie,
 • przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • powiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, upływie okresu zawieszenia działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku,
 • powiadamianie urzędu pracy o nabyciu prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego,
 • poddanie się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
 • składanie lub przesyłanie pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów, niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie,
 • przedstawianie zaświadczeń na druku ZUS ZLA o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny,
 • powiadamianie urzędu pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA i dostarczenie go w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia,
 • powiadomienie urzędu pracy o zamierzonym wyjeździe za granicę lub innej okoliczności powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia,
 • powiadomienie urzędu pracy, w którym jest zarejestrowana w terminie 7 dni o wszystkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w tym po upływie okresu zameldowania na pobyt czasowy dostarczenie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na terenie Krakowa,
 • powiadamianie o zmianie miejsca zameldowania i zarejestrowanie się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zameldowania w okresie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • zawiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia o uczestnictwie w szkoleniu lub stażu organizowanym przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy,
 • zwrot w okresie do 14 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiotowej sprawie środków w kwocie otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy w przypadku otrzymania za ten sam okres emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy nie dokonał stosownych potrąceń
 • zwrot wypłaconego świadczenia w okresie do 14 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiotowej sprawie wraz z przekazaną zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.w przypadku nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego w związku z niespełnieniem warunków wymienionych w ustawie

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy