Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy więcej

Głównym zadaniem pośrednictwa pracy jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w rekrutacji kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach.

Osoba, która zdecyduje się na rejestrację w urzędzie otrzymuje obowiązkowy termin zgłoszenia się do referatu Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES.

Podczas pierwszej wizyty osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy zostaje przyporządkowany indywidualny doradca klienta, który przez cały okres zarejestrowania pomaga jej w procesie aktywizacji. Rolą doradcy jest informowanie klientów o sytuacji na lokalnym rynku pracy, aktualnych ofertach pracy oraz innych formach wsparcia dostępnych w urzędzie.

Druga wizyta w Centrum Aktywizacji Zawodowej odbywa się w poradnictwie zawodowym, gdzie osoba bezrobotna wspólnie z doradcą zawodowym opracowuje Indywidualny Plan Działania. Kolejne miejsca i terminy obowiązkowych wizyt w urzędzie są podyktowane działaniami zapisanymi w IPD. Efektem realizacji działań zawartych w IPD ma być podjęcie przez osobę bezrobotną odpowiedniej pracy.

Podczas każdej wizyty konieczne będzie okazanie ważnego dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego.

Ważne!

Wyznaczone terminy wizyt w urzędzie są obowiązkowe. Jeśli nie możesz przyjść na wizytę, koniecznie powiadom o tym urząd. Konsekwencją niezgłoszenia się na wyznaczoną wizytę jest wyrejestrowanie z urzędu pracy.

 

Stanowiska pośrednictwa pracy znajdują się w pokoju 100 i 101.

Obsługa osób bezrobotnych odbywa się według przyporządkowania alfabetycznego tj. wg pierwszej litery nazwiska osoby.

Nazwiska zaczynające się na literę A do K obsługuje sala 100

nazwiska na literę H, I, J, L, Ł

stanowiska 1-3

tel. 12 68 68 151 do 153

nazwiska na literę A, B, C, Ć

stanowiska 4-6

tel. 12 68 68 154 do 156

nazwiska na literę D, E, F, G

stanowiska 8-9

tel. 12 68 68 158 i 159

nazwiska na literę K

stanowiska 10-12

tel. 12 68 68 160 do 162

Nazwiska zaczynające się na literę L do Ż obsługuje sala 101

nazwiska na literę M, N, O

stanowiska 14-16

tel. 12 68 68 164 i 166

nazwiska na literę P, R

stanowiska 17-19

tel. 12 68 68 167 do 169

nazwiska na literę S, Ś

stanowiska 20-22

tel. 12 68 68 170 do 172

nazwiska na literę T, U, W, Z, Ź, Ż

stanowiska 23-24

tel. 12 68 68 173 do 174

Jeśli straciłeś pracę i potrzebujesz pomocy

skontaktuj się z pracownikami

Referatu Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES

osobiście: sala 100 i 101, pod numerem telefonu: 12 68 68 100-174,

za pośrednictwem poczty elektronicznej: grodzki@gupkrakow.pl

Krajowe Oferty Pracy więcej

Urząd pracy pozyskuje wolne miejsca pracy od pracodawców krajowych tj. takich, którzy posiadają zarejestrowaną działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również dysponuje ofertami pracy od pracodawców zagranicznych, które przekazuje urzędowi Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Sieci EURES.

Wolne miejsca pracy publikowane są na dwa sposoby, jako:

 • oferty otwarte, które zawierają dane pracodawcy tj. nazwę firmy oraz dane kontaktowe. Z tych ofert mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną ofertą pracą, również niezarejestrowane w Urzędzie, bezpośrednio kontaktując się z pracodawcą. Osoby zarejestrowane otrzymują skierowanie od pośrednika pracy.

 • oferty zamknięte, które nie zawierają danych pracodawcy (nazwy firmy oraz sposobu kantaku z pracodawcą). W tym przypadku przeprowadzenie doboru kandydatów na zgłoszone wolne miejsce pracy pracodawca powierzył pośrednikom pracy. Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z oferty zamkniętej, muszą być zarejestrowane w Urzędzie, następnie powinny zgłosić się do pośrednictwa pracy. Podczas wizyty pośrednik pracy zweryfikuje posiadane przez osobę kwalifikacje i umiejętności pod kątem spełnienia wszystkich wymagań pracodawcy zawartych w ofercie pracy. Osoby, które spełniają wszystkie wymagania, otrzymują skierowanie na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty pracy przyjęte do realizacji przez Urząd, są publikowane na:

 • monitorach znajdujących się w poczekalni stanowisk pośrednictwa pracy,

 • stronie internetowej GUP w zakładce „Oferty Pracy”

 • w Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP) powadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gdzie publikowane są oferty pracy z wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy z całej Polski http://oferty.praca.gov.pl.

Dodatkowo na tablicach informacyjnych znajdujących się przy poczekalni stanowisk pośrednictwa pracy publikowane są:

 • oferty pracy przekazane przez inne urzędy pracy,

 • nabory na wolne stanowiska urzędnicze,

 • informacje od partnerów urzędu dotyczące możliwości uczestnictwa osób bezrobotnych w projektach, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Co zrobić, gdy zapomniałem/łam kiedy mam termin?

Należy skontaktować się ze stanowiskami pośrednictwa pracy, które udzielą informacji o terminie wizyty:

 • telefonicznie lub osobiście według przyporządkowania alfabetycznego (wg pierwszej litery nazwiska osoby – aktualne numery telefonów wraz z wykazem stanowisk znajdują się powyżej),

 • elektronicznie poprzez wysłanie pytania o termin na adres e-mail grodzki@gupkrakow.pl (w informacji koniecznie podaj swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz pesel lub datę urodzenia).

 

Co zrobić, gdy z różnych przyczyn nie mogę zgłosić się na wyznaczoną wizytę w urzędzie?

Możesz zgłosić niegotowość do podjęcia pracy. Każdej osobie bezrobotnej i poszukującej pracy przysługuje do 10 dni niegotowości w okresie jednego roku kalendarzowego (liczą się dni kalendarzowe, a nie dni robocze). W czasie niegotowości osoba zachowuje status osoby bezrobotnej, ale otrzymuje pomniejszoną proporcjonalnie do liczby wykorzystanych dni niegotowości kwotę zasiłku (o ile posiada do niego prawo).

Można wykorzystać 10 dni łącznie albo zgłosić jeden lub kilka dni w zależności od potrzeb.

Niegotowość należy zgłosić przed wyznaczonym obowiązkowym terminem wizyty w urzędzie, najpóźniej w dniu wyznaczonej wizyty. Nie jest konieczne podawanie powodu niegotowości do podjęcia pracy.

Na wizytę w urzędzie musisz się stawić w pierwszy dzień roboczy po zakończeniu niegotowości.

Co powinno zawierać zgłoszenie niegotowości:

 • dane osobowe (imię i nazwisko oraz pesel lub datę urodzenia),

 • okres na jaki zgłaszana jest niegotowość (od dnia – do dnia).

Jak zgłosić „brak gotowości do podjęcia zatrudnienia”:

 • elektronicznie przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: grodzki@gupkrakow.pl,

 • osobiście składając zgłoszenie na Dzienniku Podawczym w urzędzie pok. 119,

 • pisemnie przesyłając zgłoszenie na adres urzędu:

  Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków,

 • przez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia www.praca.gov.pl – rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy – wypełniając: Zgłoszenie wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia (PSZ-ZBG).

 

Jak usprawiedliwić nieobecność na wizycie?

Usprawiedliwieniem nieobecności na wyznaczonym terminie jest:

 • zwolnienie lekarskie” na druku ZUS ZLA – większość druków jest wysyłana do urzędu drogą elektroniczną, w przypadku druków wypisanych przez lekarza ręcznie należy dostarczyć dokument do urzędu,

 • zaświadczenie ze szpitala, ośrodka informujące o przebywaniu osoby na długotrwałym leczeniu. Zaświadczenie wystawia lekarz na prośbę osoby bezrobotnej. Powinno ono zawierać datę rozpoczęcia leczenia a w dacie zakończenia adnotację: ,,w trakcie leczenia” lub ,,nadal”.

 • zaświadczenie z instytucji np. z sądu, policji potwierdzające konieczność stawienia się w danym dniu. W tym wypadku do urzędu należy zgłosić się w następnym dniu roboczym wraz z zaświadczeniem.

„Zwolnienie lekarskie” na druku ZUS ZLA lub ,,zaświadczenie” należy przekazać do urzędu w ciągu 7 dni. Dokument można dostarczyć:

 • faxem na numer: 12 645 12 70,

 • e-mailem na adres: grodzki@gupkrakow.pl

 • pocztą tradycyjną na adres: Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków,

 • osobiście składając je na Dzienniku Podawczym, pok. 119.

 

Zostałem/łam wyrejestrowany/a z urzędu – jak długo przysługuje mi jeszcze ubezpieczenie zdrowotne?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego – wyrejestrowania.

Do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszane są wszystkie osoby bezrobotne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu z innego tytułu. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z chwilą uzyskania statusu osoby bezrobotnej (zarejestrowania w urzędzie).

Czy mogę korzystać z pośrednictwa pracy poza wyznaczonymi obowiązkowymi terminami wizyt?

Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może z własnej inicjatywy, w dowolnym terminie, korzystać z pośrednictwa pracy w celu poszukiwania zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że powyższe wizyty nie zwalniają z konieczności stawienia się osoby w wyznaczonym w urzędzie obowiązkowym terminie.

Podjąłem/łam prace, jak zgłosić ten fakt w urzędzie?

W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub założenia działalności gospodarczej lub z innego tytułu należy powiadomić urząd pracy w terminie do 7 dni od zaistniałej sytuacji.

Powiadomić urząd można:

 • osobiście – zgłaszając się do Referatu Ewidencji i Świadczeń pok. 106, 132 lub do pośrednictwa pracy, o ile wydane było skierowanie z Urzędu,

 • pisemnie – poprzez złożenie pisma na Dzienniku Podawczym – pok. 119,

  lub przesyłanie korespondencji na adres Urzędu: Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków,

 • elektronicznie – na adres e-mail: grodzki@gupkrakow.pl oraz przez stronę internetową www.gupkrakow.pl (usługi elektroniczne dla bezrobotnych),

 • przez stronę Publicznych Służb Zatrudnienia www.praca.gov.pl rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy wypełniając: Zgłoszenie podjęcia pracy (PSZ-ZPP).

Pismo powinno zawierać:

 • dane osobowe (imię i nazwisko oraz pesel lub datę urodzenia),

 • aktualny adres do korespondencji (na podany adres zostanie wysłana decyzja o wyrejestrowaniu z Urzędu),

 • datę z jaką ma nastąpić wyrejestrowanie,

 • podanie przyczyny (np. podjęcie pracy, wyjazd za granicę, nabycie prawa do emerytury, itp.).

 

Dofinansowanie do Biletów MPK – komu i na jakich zasadach przysługuje?

Bilet aktywizujący dla osób bezrobotnych – miesięczny, imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie I lub I i II wszystkimi liniami dziennymi. Wydawany jest w celu pomocy osobom bezrobotnym w aktywizacji zawodowej.

Kto jest uprawniony

Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym zaświadczeniem wydanym przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna.

Dokumenty niezbędne do zakupu biletu

Konieczne jest posiadanie Krakowskiej Karty Miejskiej (w formie plastikowej) oraz zaświadczenia z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie potwierdzającego, że osoba bezrobotna aktualnie posiada statusu osoby bezrobotnej.

Zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna uzyskasz:

 • w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w pok. 103, nr tel. 12 68 68 103,

 • składając wniosek przez stronę Publicznych Służb Zatrudnienia www.praca.gov.pl: Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu – Wniosek o wydanie zaświadczenia (PSZ-WWZ).

 

CENY BILETÓW AKTYWIZUJĄCYCH

W strefie biletowej I koszt zakupu biletu 50 zł

W strefie biletowej I+II koszt zakupu biletu 100 zł

Gdzie można kupić bilet

Bilet można uzyskać tylko w punktach sprzedaży biletów okresowych.

Wykaz punktów znajduje się na stronie MPK S.A. w Krakowie: www.mpk.krakow.pl.

Pośrednictwo pracy - Zagraniczne oferty pracy więcej

Sieć EURES (EURopeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Jej celem jest wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

Usługi sieci EURES są bezpłatne, ogólnodostępne i skierowane do osób zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z tego obszaru.

Dane kontaktowe do doradców i asystentów EURES oraz więcej informacji na temat międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci znajdziesz na stronach internetowych: www.eures.praca.gov.pl, www.eures.europa.eu, www.psz.praca.gov.pl.

Informacje o aktualnych ofertach pracy za granicą

znajdziesz na specjalnie wydzielonych stanowiskach pośrednictwa pracy, które obsługują asystenci sieci EURES.

Referat Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES

sala 100: stanowiska 1 oraz 2, numer telefonu 12 68 68 151, 12 68 68 152,

e-mail: posrednik1@gupkrakow.pl

Targi pracy więcej

Targi pracy – to wydarzenie skierowane do osób poszukujących zatrudnienia i pracodawców. Targi umożliwiaj bezpośredni kontakt pracodawców z wieloma kandydatami do pracy. Ich celem jest umożliwienie pracodawcom prezentacji wolnych miejsc pracy oraz przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy o poszukiwanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Podczas targów na stoiskach wystawienniczych odbywają się prezentacje firm, dzięki którym można uzyskać wiele istotnych informacji na temat ich funkcjonowania m.in.:

 • czym zajmuje się dana firma

 • jakich aktualnie poszukuje pracowników

 • jakie stawia wymagania i jak przebiega proces rekrutacji

 • jakie są plany rekrutacyjne i rozwojowe firmy

Targi pracy to doskonała okazja do zapoznania się z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy.

Udział w wydarzeniu daje możliwość porozmawiania z pracodawcami wymaganiach stawianych kandydatom, nawiązania wartościowych kontaktów, zaprezentowania siebie i w przyszłości podpisania umowy o pracę. Warto przygotować się wcześniej do uczestnictwa w targach. Zabrać ze sobą najważniejsze dokumenty tj: CV, list motywacyjny, referencje i inne dokumenty, które mogą być przydatne podczas rozmowy z pracodawcą.

Jeśli jesteś zainteresowany

gdzie i kiedy organizowane są takie spotkania sprawdź na stronie www.oferty.praca.gov.pl w zakładce: Kalendarz Targów, Giełd i Szkoleń.

Znajdziesz tam wydarzenia organizowane

przez powiatowe urzędy pracy z całej Polski

Giełda Pracy więcej

Giełda pracy – to wydarzenie organizowane przez urząd pracy, podczas którego osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają możliwość bezpośredniej rozmowy z pracodawcą, zaprezentowania siebie, swoich kwalifikacji i umiejętności. Warto wcześniej przygotować się do rozmowy, zabrać ze sobą CV, list motywacyjny oraz inne dokumenty, które mogą być przydatne podczas rozmowy.

Skierowanie na ofertę pracy w ramach giełdy pracy daje szansę na znalezienie zatrudnienia!

Jeśli jesteś zainteresowany

udziałem w giełdzie pracy, wejdź na stronę

www.oferty.praca.gov.pl w zakładkę: Kalendarz Targów, Giełd i Szkoleń.

Znajdziesz tam giełdy organizowane przez

powiatowe urzędy pracy z całej Polski