Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe więcej

Poradnictwo zawodowe jest usługą, której celem jest pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. To proces, w trakcie którego klient urzędu pracuje nad rozwojem swojej kariery zawodowej oraz nad dostosowaniem posiadanych kompetencji do wymogów współczesnego rynku pracy.

Z usługi poradnictwa zawodowego mogą korzystać:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy,
 • pracodawcy.

Usługa poradnictwa zawodowego realizowana jest przez doradców zawodowych, którzy:

 • udzielają porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
 • udzielają informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji,
 • pomagają w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego),
 • przeprowadzają specjalistyczne badania testowe, na podstawie których wydają opinie o przydatności zawodowej do pracy i zawodu lub kierunku szkolenia,
 • przygotowują klientów urzędu do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych.

Z konsultacji z doradcą zawodowym może skorzystać każdy, kto:

 • potrzebuje pomocy w podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu,
 • stoi przed wyborem swojej pierwszej pracy,
 • stracił pracę po wieloletnim zatrudnieniu,
 • nigdy nie pracował,
 • chce powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie w zatrudnieniu,
 • planuje podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić umiejętności zawodowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Poradnictwa Zawodowego

pok. 204 – 208, nr tel. 12 68 68 204-208

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradnictwo.zawodowe@gupkrakow.pl

Poradnictwo Indywidualne więcej

Poradnictwo zawodowe prowadzone jest w formie:

Indywidualnej porady zawodowej, w ramach której klient urzędu może:

 • określić z czego wynikają jego trudności w znalezieniu pracy,

 • rozpoznać swoje preferencje i predyspozycje zawodowe,

 • wybrać odpowiedni rodzaj pracy, kierunek szkolenia lub kształcenia,

 • poznać metody i techniki poszukiwania pracy,

 • przygotować się do kontaktu z pracodawcą.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy są kierowane do doradców zawodowych przede wszystkim w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Indywidualnej informacji zawodowej, w rezultacie której klient urzędu:

 • otrzyma informacje o poszukiwanych na rynku pracy zawodach i specjalnościach,

 • uzyska wiedzę o warunkach świadczenia pracy (rodzajach umów o pracę),

 • pozna założenia projektów, w ramach których będzie mógł uzyskać pomoc w znalezieniu zatrudnienia i podniesieniu kwalifikacji zawodowych,

 • uzyska informacje o placówkach edukacyjnych oraz szkoleniach, w których uzupełni lub zdobędzie kwalifikacje zawodowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać

w Referacie Poradnictwa Zawodowego

pok. 204 – 208, nr tel. 12 68 68 204-208

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradnictwo.zawodowe@gupkrakow.pl

Indywidualny Plan Działania więcej

Jednym z najważniejszych elementów, który ma znaczący wpływ na zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest rozwiązanie dotyczące trybu współpracy urzędu z tymi osobami. Przyjęto zasadę, że każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy zostaje obowiązkowo objęta tzw. Indywidualnym Planem Działania (IPD). W świetle obowiązujących przepisów Indywidualny Plan Działania nie wprowadza żadnych nowych form pomocy na rzecz osoby nim objętej. Jego istotą jest realizacja działań w taki sposób, aby pomoc oferowana osobom bezrobotnym i poszukującym pracy była zindywidualizowaną, usystematyzowaną i możliwie intensywną próbą rozwiązania ich problemów zawodowych, z celowym wykorzystaniem instrumentarium, jakim dysponuje urząd. IPD wyznacza cel strategiczny, jakim jest zatrudnienie, i cele etapowe, które mają do niego doprowadzić (np. udzielenie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zdobycie doświadczenia zawodowego i poszerzenie posiadanych kompetencji poprzez uczestnictwo w stażu, pracach interwencyjnych, szkoleniu itd.). W Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie plan taki jest przygotowywany przez doradców zawodowych. Warto wiedzieć, że przygotowanie IPD dla bezrobotnego i poszukującego pracy następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia rejestracji w urzędzie. Ważne jest również to, że IPD podlega modyfikacji w zależności od zmieniającej się sytuacji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy (np. uzyskaniem przez nią nowych uprawnień zawodowych).

Szczegółowe informacje można uzyskać

w Referacie Poradnictwa Zawodowego

pok. 204 – 208, nr tel. 12 68 68 204-208

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradnictwo.zawodowe@gupkrakow.pl

Poradnictwo grupowe więcej

Grupowej porady zawodowej, podczas której klient urzędu, pod kierunkiem doradcy zawodowego i we współpracy z innymi uczestnikami zajęć grupowych, będzie rozwijał umiejętność podejmowania decyzji zawodowych związanych z wyborem zawodu, planowania ścieżki rozwoju zawodowego, a także kształtowania umiejętności pozazawodowych – autoprezentacji, poszukiwania pracy itp.

Zajęcia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego poświęcone są różnej tematyce i są modyfikowane w zależności od potrzeb i sugestii osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ich tematyka zwykle obejmuje takie zagadnienia jak: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, ocena kompetencji w procesie starania się o zatrudnienie, internet jako narzędzie poszukiwania pracy, sposoby radzenia sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna itd.

Poradnictwo grupowe więcej

Grupowej porady zawodowej, podczas której klient urzędu, pod kierunkiem doradcy zawodowego i we współpracy z innymi uczestnikami zajęć grupowych, będzie rozwijał umiejętność podejmowania decyzji zawodowych związanych z wyborem zawodu, planowania ścieżki rozwoju zawodowego, a także kształtowania umiejętności pozazawodowych – autoprezentacji, poszukiwania pracy itp.