Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Utrata statusu poszukującego pracy

Status osoby poszukującej pracy utraci osoba, która:

  • nie będzie utrzymywała kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  • nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi w terminie do siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  • nie podejmie przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podejmie indywidualnego planu działania lub przerwie indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpi do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, którego koszty zostały pokryte z Funduszu Pracy na wniosek osoby poszukującej pracy;
  • złoży wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie, świadczonej przez powiatowy urząd pracy (pozbawienie statusu nastąpi od dnia złożenia wniosku);
  • pobierała w Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, oraz opuściła terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub została pozbawiony zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa (pozbawienie statusu nastapi od dnia zaistnienia zdarzenia).

 

Na jak długo następuje utrata statusu osoby poszukującej pracy?

Status  poszukującego pracy osoba utraci na okres 120 dni odpowiednio:

  • po upływie 90 dni od ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
  • od dnia niestawiennictwa;
  • od następnego dnia po dniu niepodjęcia albo przerwania indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych, uczestnictwa w programie specjalnym, nieprzystąpienia do egzaminu, którego koszty finansowane są ze środków Funduszu Pracy lub nie podjęcia przygotowania zawodowego doroslych.

Status poszukującego pracy osoba utraci na okres 6 miesięcy, jeżeli:

  • z własnej winy przerwie program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

Po jakim okresie można ponownie uzyskać status poszukującego pracy?

Status poszukującego pracy można ponownie uzyskać po upływie wskazanego 120-dniowego okresu, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków.

Dodatkowe informacje

Jeżeli poszukujący pracy złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie, studia podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie specjalnym, wniosek taki pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33)