Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu osoby bezrobotnej nastąpi, jeżeli osoba:

 • podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową albo rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (od dnia faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, określonej we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – nie daty dokonania wpisu do ewidencji);
 • otrzyma z Funduszu Pracy lub PFRON środki lub pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 • rozpocznie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisze kontrakt socjalny;
 • odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy;
 • odmówi bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja
  i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;
 • nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 • będzie pozostawał niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (przy uwzględnieniu także każdej kolejnej przerwy między okresami niezdolności do pracy wynoszącej mniej niż 30 dni kalendarzowych);
 • nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 • nie przedstawi zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny (druk ZUS ZLA);
 • nie przedstawi zaświadczenia o odbywaniu leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego;’
 • z własnej winy przerwie staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych, realizację indywidualnego planu działania lub inną formę pomocy;
 • z własnej winy przerwie program przygotowania zawodowego dorosłych i nie przystąpisz do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 • z własnej winy przerwie udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lup przez ośrodek pomocy społecznej;
 • złoży wniosek o wykreślenie z ewidencji powiatowego urzędu pracy;
 • będzie przebywała za granicą lub pozostawała w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia dłużej niż 10 dni łącznie w jednym roku kalendarzowym.

Od którego momentu i na jak długo następuje utrata statusu osoby bezrobotnej?

Status osoby bezrobotnej traci się następnego dnia po:

 • otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • rozpoczęciu realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisaniu kontraktu socjalnego;
 • dniu skierowania na szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne, w sytuacji ich niepodjęcia.

W sytuacji odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja  albo innej formy pomocy oferowanej przez powiatowy urząd pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, utrata statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

W przypadku przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie, utrata statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego przerwania formy pomocy,
 • 180 dni w przypadku drugiego przerwania formy pomocy,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania formy pomocy.

W przypadku niepodjęcia po skierowaniu szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, utrata statusu bezrobotnego następuje od dnia po dniu skierowania na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia formy pomocy,
 • 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia formy pomocy,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia formy pomocy.

W przypadku niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i niepowiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, utrata statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawiennictwa na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
 • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

W przypadku przerwania z własnej winy przygotowania zawodowego dorosłych albo nie przystąpienia do egzaminu, utrata statusu osoby bezrobotnej następuje na okres 6 miesięcy.

W przypadku pozostawania niezdolnym do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (z uwzględnieniem każdej kolejnej przerwy między okresami niezdolności do pracy wynoszącej mniej niż 30 dni kalendarzowych), pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.

Po jakim okresie można ponownie uzyskać status bezrobotnego?

Status osoby bezrobotnej można ponownie uzyskać po upływie wskazanych wyżej okresów, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków.

Dodatkowe informacje

Kobieta będąca w ciązy nie może być pozbawiona statusu osoby bezrobotnej z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku, gdy sama złoży wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnej.

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:

 • kobiety po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie

– z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

Nie zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego osoba, która uzyska wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w urzędzie pracy,
w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do kolejnego dnia po otrzymaniu środków.

Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33, 53h)