Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Osoba niespełniająca warunków niezbędnych do nabycia statusu osoby bezrobotnej, może zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy.

„Poszukujący pracy” – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia lub instytucjach rynku pracy, lub cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, poszukującego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy

Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 pkt 2)