Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Czy w trakcie pobierania zasiłku lub/i pozostawania zarejestrowanym jako bezrobotna mogę coś zarabiać (umowa o dzieło) i do jakiej kwoty? Czy np. zarobienie 200 zł miesięcznie spowoduje utratę zasiłku/statusu bezrobotnego?

Podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w trakcie posiadania statusu osoby bezrobotnej powoduje utratę statusu na czas trwania zatrudnienia.

Osoba bezrobotna może osiągać przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie wynikający z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do kwoty nieprzekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca rozwiazał ze mną umowę o pracę (byłam zatrudniona ponad 2 lata) na mocy porozumienia stron z powodu redukcji etatu – czy będe mogla pobierać zasiłek dla bezrobotnych od razu i jakiej wysokości?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się, jeżeli bezrobotny udokumentuje min. 365 dni zatrudnienia w okresie 18 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w pełnym wymiarze lub z wynagrodzeniem w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę .

Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z przyczyn niezależnych od pracownika nie powoduje okresu karencyjnego.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od stażu pracy ogółem i naliczana jest na podstawie przedstawionych dokumentów.

do 5 lat stażu pracy – 80% kwoty zasiłku,

od 5 do 20 lat stażu – 100% kwoty zasiłku,

powyżej 20 lat stażu – 120% kwoty zasiłku.

Kto ma prawo do dodatku aktywizacyjnego?

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek
2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Podjęłam pracę i chcę się wyrejestrować z Urzędu. Jak mam to zrobić?

Jeżeli chce Pani dokonać wyrejestrowania  z jakiegoś powodu należy:

  • uczynić to osobiście w siedzibie Urzędu – Referacie Ewidencji i Świadczeń – Rejestracja i Formalna Obsługa – Stanowiska Ewidencji i Świadczeń – Formalna Obsługa Klienta lub,
  • złożyć odpowiedni wniosek na Dzienniku Podawczym w pok.119 lub,
  • przesłać stosowne pismo drogą pocztową na adres urzędu lub,
  • przesłać wiadomość e-mail na adres grodzki@gupkrakow.pl

Proszę zaznaczyć z jaką datą i z jakiego powodu nastąpić ma wyrejestrowanie.

 

Czy gdy jestem zatrudniona na 0,5 etatu, to czy mogę zapisać się do urzędu pracy jako osoba poszukująca pracy i czy gdy mój mąż pracuje, ale nie w swoim zawodzie, też może szukać dla siebie ofert pracy w zawodzie?

Oboje Państwo możecie zarejestrować się w tut.Urzędzie jako osoby poszukujące pracy i korzystać z ofert pracy .

 

Witam, chciałam zapytać, czy jeśli mieszkam w Bochni, to mam możliwość zarejestrowania się w Grodzkim Urzędzie Pracy?

Jeżeli nie posiada Pani stałego lub czasowego zameldowania na terenie Miasta Krakowa nie  może być Pani zarejestrowana w tut. Urzędzie jako osoba bezrobotna lecz jako poszukująca pracy. Szczegółowe informacje dotyczące statusu poszukującego pracy znajdzie Pani w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy”.

 

30-ego kwietnia straciłam pracę (pracowałam na caly etat ponad rok) z winy pracodawcy – przyczyną była likwidacja miejsca pracy. Czy przysługuje mi się zasiłek i w jakim czasie powinnam zgłosić się w urzędzie pracy celem zarejestrowania się?

Prawo do zasiłku przysługuje za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania bezrobotnemu, który udokumentuje co najmniej 365 dni zatrudnienia w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę rejestracji. Teoretycznie więc, aby pobierać zasiłek winna Pani zarejestrować się w okresie do 6 m-cy od daty zakończenia stosunku pracy.

 

Czy jeżeli pracodawca zmniejszy mój wymiar czasu pracy do 1/2 etatu, a następnie po kilku miesiącach mnie zwolni, to przysługuje mi prawo do rejestracji i zasiłku dla bezrobotnych? Jak wyglądałaby moja sytuacja, gdy pracując w podanym wyżej wymiarze czasu pracy, zwolnię się sama?

Prawo do zasiłku  dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy od dnia rejestracji, jeżeli bezrobotny w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że pracując w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu winna Pani osiągać takie wynagrodznenie, aby ten okres zatrudnienia nadawał Pani prawo do zasiłku.

Tryb rozwiązania stosunku pracy ma wpływ na prawo do zasiłku – przy rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracownika prawo do zasiłku przysługuje po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się.

 

Potrzebuje zaświadczenia o byciu niezarejestrowaną jako osoba bezrobotna. Do jakiego pokoju mam się zwrócić i czy ewentualnie mogłabym je otrzymać pocztą lub ktoś mógłby je za mnie odebrać, ze względu na pracę?

Zaświadczenie może Pani otrzymać w pokoju nr 103 w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy lub drogą pocztową na podstawie pisemnego wniosku przesłanego na adres:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
31-752 Kraków ul.Wąwozowa 34.

Przyjmowanie stron:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 14.45

 

Jestem zarejestrowany w Olkuszu jako bezrobotny i pobieram zasiłek. Czy można zarejestrować się po raz drugi w innym UP nie będąc mieszkańcem Krakowa i czy można skorzystać z informacji o ofertach bez rejestrowania się?

 

Aby zarejestrować się w naszym Urzędzie ze statusem osoby bezrobotnej musiałby Pan posiadać meldunek stały lub czasowy na terenie Krakowa (meldunek taki uniemożliwia Panu jednocześnie rejestrację ze statusem osoby bezrobotnej w każdym innym urzędzie).

 

W sytuacji, gdy nie posiada Pan meldunku, istnieje możliwość rejestracji jako poszukującego pracy (umożliwi to korzystanie z wszystkich ofert pracy GUP Kraków)

 

Zosłatam pozbawiona statusu bezrobotnego i nie rozumiem gdzie mam napisać odwołanie. Czy do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ul Basztowa 22 czy do Dyrektora GUP ul. Wąwozowa 34?

 

Zgodnie z pouczeniem znajdującym się na decyzji, składa Pani odwołanie do Wojewody Małopolskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kraków ul. Basztowa 22 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

 

Jakie są warunki przyznania zasiłku dla bezrobotnych?

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Zasiłek dla bezrobotnych

Jakie są dokumenty wymagane do rejestracji w Urzędzie?

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Rejestracja bezrobotnych oraz Rejestracja poszukujących pracy

Czy istnieje możliwość zarezerwowania terminu rejestracji w Urzędzie?

Grodzki Urząd Pracy informuje, że istnieje możliwość rezerwacji terminu rejestracji za pośrednictwem internetu (www.gupkrakow.pl).

Po dokonaniu rezerwacji należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z kompletem wymaganych dokumentów.

 

Osoba, która:

  • zgłosi się później niż była umówiona,
  • bez kompletu dokumentów

 

nie ma gwarancji zarejestrowania w tym dniu.

 

Rejestracja odbywa się po osobistym stawieniu się w ustalonym terminie
w Grodzkim Urzędzie Pracy.