Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Program szkolenia jest realizowany przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:

  • 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne sesje tematyczne,realizowane przez 10 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
  • 40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Nabór prowadzony w trybie ciągłym przez doradców klienta

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie § 62 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 poz. 667.)