Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Szkolenia indywidualne

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Koszt szkolenia nie może być większy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Ze szkoleń mogą korzystać w szczególności osoby, które:

 • mają wykształcenie gimnazjalne lub niższe i nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,
 • posiadają kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy i muszą je zmienić lub uzupełnić,
 • utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
 • nie posiadają umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O SZKOLENIE INDYWIDUALNE:

 • osoba bezrobotna
 • osoba poszukująca pracy – (spełniająca warunki art. 43 Ustawy)*

realizująca Indywidualny Plan Działania, w którym podano dokładną nazwę szkolenia (IPD ustalane z doradcą klienta)

 

Osoba ubiegająca się o ww. pomoc, składa w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie wniosek o skierowanie na wskazane przez nią szkolenie. O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba zainteresowana zostaje poinformowana pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Grodzki Urząd Pracy nie finansuje szkoleń nauki języków obcych oraz prawa jazdy kat. B

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Organizacji Szkoleń pok.  235, 235A oraz pod numerami telefonów: 12 68 68 235, 12 68 68 285.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 40-41oraz art.43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U.  z 2014 poz. 667).

 

* Poszukującym pracy o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba, która:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,
  z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
  o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • jest żołnierzem rezerwy;
 • pobiera rentę szkoleniową;
 • pobiera świadczenie szkoleniowe w przypadku zwolnienia monitorowanego;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6
 • jest pracownikiem oraz osobą wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.