Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Staże

INFORMACJA O STAŻU

I. Podstawa prawna

Art. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1409 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie

szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r., Nr 142 poz.

1160)

II. Definicja stażu

Staż – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

(art. 2 ust. 1 pkt 34 cyt. wyżej ustawy)

III. Instytucja stażu, o którym mowa w art. 53 ustawy

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2336 z późn. zm.).

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Gminę Miejską Kraków na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa z organizatorem, według programu określonego w umowie.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium, wypłacane przez Grodzki Urząd Pracy w wysokości przewidzianej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Organizator stażu jest obowiązany do wydania kandydatowi skierowania na badania lekarskie w celu potwierdzenia jego zdolności do pracy na danym stanowisku. Podjęcie stażu następuję po wydaniu przez lekarza medycyny pracy orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Zgodnie z zawartą umową, organizator lub stażysta jest zobowiązany do przedłożenia, każdorazowo co miesiąc, do Grodzkiego Urzędu Pracy, w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listy obecności uczestnika stażu, która jest podstawą wypłaty stypendium.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

IV. Osoby uprawnione do odbycia stażu:

 • przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy: bezrobotni
 • na okres do 12 miesięcy: bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych

V. Szczegółowe warunki odbywania stażu

1. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Organizator stażu składa do Grodzkiego Urzędu Pracy wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z załącznikami.

2. Kryteria doboru organizatorów – w zależności od:

Preferowani będą organizatorzy stażu, którzy w szczególności:

– zobowiążą się do zatrudnienia bezrobotnego na okres co najmniej 3 miesięcy po zakończonym stażu,

– prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (dotyczy przedsiębiorców którzy otrzymali środki publiczne na prowadzenie działalności gospodarczej),

– zatrudnili osoby bezrobotne po zakończonych umowach o zorganizowanie stażu, zawartych z urzędem pracy w okresie ostatnich 2 lat,

– udokumentują, że pod wskazanym adresem miejsca wykonywania stażu prowadzą działalność gospodarczą (np. wpisem do KRS, CEDIG lub zgłoszenie do Urzędu Skarbowego). Miejscem odbywania stażu nie może być adres zamieszkania Organizatora lub stażysty (z wyłączeniem wyodrębnionych lokali użytkowych),

– nie wskażą jako kandydata na staż członka najbliższej rodziny (rodziców, dzieci, rodzeństwo)

Wnioski są rozpatrywane z uwzględnieniem limitu środków będących w dyspozycji Urzędu, przeznaczonych na ten cel.

3. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażuudzielona pisemnie w terminie miesiąca od jego otrzymania.

4. Zawarcie umowy o zorganizowanie stażu – między Gminą Miejską Kraków na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa i Organizatorem (Osoba upoważniona do reprezentowania Organizatora zgodnie z dokumentacją rejestracyjną podpisuje umowę w siedzibie Urzędu).

5. Obowiązki organizatora, u którego bezrobotny odbywa staż:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 • zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunku odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników,odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje GUP o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • wydaje bezrobotnemu opinię, o której mowa w pkt 8 informacji, niezwłocznie po zakończeniu stażu,
 • przedkłada informację dotyczącą zatrudnienia/powierzenia innej pracy zarobkowej bezrobotnego po zakończonym stażu, stanowiącą załączniki nr 2 do umowy w terminie 14 dni od daty zakończenia niniejszej umowy.

6. Obowiązki bezrobotnego, skierowanego do odbycia stażu:

 • przestrzega ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy,
 • sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
 • przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu.

7. Czas pracy

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

8. Sprawozdanie i opinia na stażu.

Organizator po zakończeniu stażu wydaje niezwłocznie bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu, zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. Bezrobotny w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, przedkłada w GUP tę opinię wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu.

Grodzki Urząd Pracy wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

9. Monitorowanie stażu

Monitorowaniu będą podlegały wykonanie przez Organizatora Stażu obowiązków,

a w szczególności:

 1. posiadanie przez osobę bezrobotną zaświadczenia dokumentującego przeszkolenie przez Organizatora stażu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy,

 2. posiadanie przez osobę bezrobotną aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność bezrobotnego do odbywania stażu. Badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

10. Dodatkowe informacje:

 • GUP na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.
 • GUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu, może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu, lub niedotrzymania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora.