Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Roboty publiczne

Czym są roboty publiczne?

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Kto może zostać skierowany na roboty publiczne?

Otrzymanie skierowania uzależnione jest od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel oraz od Twojego profilu pomocy i indywidualnego planu działania.

Jak długo mogą trwać roboty publiczne?

Okres Twojego zatrudnienia w ramach robót publicznych może wynosić do 6 lub do 12 miesięcy.

Dlaczego warto skorzystać ze skierowania na roboty publiczne?

Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych posiadają status pracowników (mają do nich zastosowanie przepisy prawa pracy).

Uwaga

Beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do zawieranej umowy musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu.

Podstawa prawna

1.art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)

2.rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z  2014 r poz. 864)