Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Prace społecznie użyteczne

Czym są prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

 

Kto może zostać skierowany na prace społecznie użyteczne?

Na prace społecznie użyteczne możesz zostać skierowany, jeśli jesteś osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczysz w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

 

Uwaga:

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

 

Jak długo mogą trwać prace społecznie użyteczne?

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

 

Dlaczego warto skorzystać z prac społecznie użytecznych?

Korzystając z prac społecznie użytecznych, będziesz mógł zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Będziesz także otrzymywać świadczenie w określonej wysokości, która podlega waloryzacji.

 

Przydatne informacje

W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych nadal będziesz posiadać status osoby bezrobotnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73a)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych