Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Prace interwencyjne

Co to są prace interwencyjne ?

Prace interwencyjne  oznaczają  częściowe dofinansowanie wynagrodzenia  zatrudnienia osoby bezrobotnej przez pracodawcę , które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą
a powiatowym urzędem pracy.  Celem  jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy.

 

Prace interwencyjne można wykonywać na dowolnym stanowisku pracy.

 

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

 

Jak długo mogą trwać  prace interwencyjne?

Okres Twojego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może wynosić od 6 do 18 miesięcy
a jeśli jesteś osobą bezrobotną powyżej 50.roku życia – od 6 miesięcy do 4 lat.

Dodatkowo po zakończeniu prac interwencyjnych pracodawca zobowiązany jest do utrzymania Cię w zatrudnieniu przez okres 3 miesięcy (w przypadku, gdy prace trwały do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku, gdy prace trwały 12 miesięcy lub dłużej).

 

Co należy zrobić , żeby zostać skierowanym  na   prace interwencyjne?

Jeśli chciałbyś zatrudnić się w ramach prac interwencyjnych, powinieneś zgłosić się do swojego doradcy i poprosić go o wydanie skierowania na takie prace. Otrzymanie skierowania uzależnione jest od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel oraz od Twojego profilu pomocy i indywidualnego planu działania.

 

Dlaczego warto skorzystać z  prac interwencyjnych ?

Osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych posiadają status pracowników (mają do nich zastosowanie przepisy prawa pracy).

 

Uwaga

Beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do zawieranej umowy musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu.

 

Podstawa prawna:

1.art 51 i 56 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.),

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014r., poz. 864).