Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy jest prowadzone w formie:

1) bezpośredniego kontaktu pracownika urzędu pracy z osobą zarejestrowaną lub osobą niezarejestrowaną w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy;

2) bezpośredniego kontaktu pracownika urzędu pracy z pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy lub przedstawienia propozycji pomocy;

3) udostępniania ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane lub osoby             niezarejestrowane;

4) zgłaszania ofert pracy bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracodawcy z pracownikiem urzędu pracy;

5) giełdy pracy będącej zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi spośród osób zarejestrowanych, w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy;

6) targów pracy będących zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu wielu  pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc  pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych  pracodawców.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców jest prowadzone zgodnie z zasadami:

1) dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;

2) dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług  pośrednictwa pracy;

3) równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym  pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność  związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

4 )jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie:

1) otwartej, która zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego, albo

2) zamkniętej, która nie zawiera danych pracodawcy krajowego.

3) Upowszechniając krajową ofertę pracy, powiatowy urząd pracy podaje do wiadomości publicznej informację o ofercie pracy zawierającą co najmniej dane, o których mowa w § 6 ust.2 pkt 2 i 3, a w przypadku oferty pracy dla obywateli EOG- także informacje, o których mowa w § 7.

Oferty pracy dostępne są na stanowiskach 1-26 w sali 100 i 101 oraz na stronie internetowej urzędu: gupkrakow.pl i na stronie internetowej ogólnopolskiej bazy ofert pracy: oferty.praca.gov.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.z 2014 r., poz. 667)