Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe jest to proces, którego głównymi elementami są: udzielanie porad i niesienie pomocy w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej wyboru, zmiany zawodu oraz miejsca pracy. Na podstawie obowiązujących przepisów (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) wsparcia w tym zakresie udziela bezrobotnym i poszukującym pracy doradca zawodowy.

Doradca zawodowy to osoba, która pomaga innym w wyborze, zmianie lub dopasowaniu do zatrudnienia. Wypełniając to zadanie bierze pod uwagę szereg różnych czynników mających wpływ na obecny status zawodowy klienta. Dlatego też zajmuje się potencjałem osobistym klienta, jego silnymi i słabymi stronami oraz pomaga mu w zrozumieniu fizycznych, umysłowych i emocjonalnych procesów rozwoju, jakim podlega człowiek.
Owo wsparcie w szczególności polega na:

1. udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, a takzę umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

2. udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

3. kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

4. inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Uwaga: Na mocy wspomnianej ustawy doradca zawodowy zatrudniony w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie peni również funkcję doradcy klienta (DK).

DK, który opiekuje się bezrobotnym lub poszukującym pracy, realizuje w szczególności następujące rodzaje zadań:

1. ustala potrzeby klienta – nawiązuje kontakt z klientem, pozyskuje informacje o jego sytuacji zawodowej (doświadczeniu, kompetencjach, barierach uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy etc.), analizuje zgłaszane przez klienta potrzeby, analizuje sytuację na rynku pracy pod kątem potrzeb i możliwości klienta;

2. informuje o formach pomocy, które mogą być zastosowane w przypadku bezrobotnego (stosownie do ustalonego dla niego profilu pomocy) lub poszukującego pracy;

3. ustala warunki współpracy – w przypadku bezrobotnego obowiązkowo przygotowywany jest Indywidualny Plan Działania;

Indywidualny Plan Działania (IPD) to dokument obejmujący usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy, przygotowywany w formie dwustronnych ustaleń pomiędzy urzędem pracy i osobą zarejestrowaną w urzędzie, czyli przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy. IPD wyznacza cel strategiczny (zatrudnienie) i cele bezpośrednie (etapowe), ich powiązanie, a także sposoby ich realizacji, które w efekcie pozwalają zrealizować plan powrotu osoby bezrobotnej/poszukującej pracy na rynek pracy.

4. realizuje zadania związane z udzielaniem klientowi pomocy – wykonuje przewidziane dla niego w ramach współpracy zadania oraz kieruje klienta do odpowiednich pracowników urzędu lub innych instytucji. Jeśli w ramach współpracy z klientem przewidziana jest realizacja IPD na bieżąco monitoruje jego przebieg; ocenia potrzebę zastosowania innych sposobów i form pomocy, które mogą w skuteczny sposób pomóc klientowi w wejściu lub powrocie na rynek pracy i dokonuje stosownych zmian w IPD zawsze, gdy wymaga tego sytuacja.

Kto może skorzystać z poradnictwa zawodowego?

Z usług poradnictwa zawodowego mogą skorzystać wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy.

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadami:

  • dostępności,
  • dobrowolności,
  • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
  • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
  • bezpłatności,
  • poufności i ochrony danych osobowych.