Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli uzasadni on celowość egzaminów lub uzyskania licencji.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O EGZAMIN LUB UZYSKANIE LICENCJI: więcej

 • osoba bezrobotna
 • osoba poszukująca pracy – (spełniająca warunki art. 43 Ustawy)*

realizująca Indywidualny Plan Działania  (IPD ustalane z doradcą klienta)

Osoba ubiegająca się o ww. pomoc, składa w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, uzasadniając ich celowość wraz z dokumentem zawierającym informacje o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji.

O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba zainteresowana zostaje poinformowana pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd zawiera z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy umowę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Organizacji Szkoleń pok.  235, 235A oraz pod numerami telefonów: 12 68 68 235, 12 68 68 285.

PODSTAWA PRAWNA więcej

 • 40 ust  3a,  art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U.  z 2014 poz. 667).

 

 

* Poszukującym pracy o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba, która:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,
  z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
  o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • jest żołnierzem rezerwy;
 • pobiera rentę szkoleniową;
 • pobiera świadczenie szkoleniowe w przypadku zwolnienia monitorowanego;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6
 • jest pracownikiem oraz osobą wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.