Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Bony szkoleniowe

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej do 30 r. życia na wskazane przez nią szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem tego szkolenia. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100 % przeciętnego wynagrodzenia koszty:

  • jednego lub kilku szkoleń, w tym kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe,
  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,
  • przejazdu na szkolenia,
  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.

W sytuacji, gdy koszty szkolenia przekroczą  wysokość określoną w bonie, osoba bezrobotna z własnych środków pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.

Bon szkoleniowy może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Grodzkim Urzędzie Pracy, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • realizuje Indywidualny Plan Działania,
  • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności  gospodarczej po zakończeniu szkolenia,
  • złożyła kompletny wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.

 

O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba zainteresowana zostaje poinformowana pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Organizacji Szkoleń pok.  235, 235A oraz pod numerami telefonów: 12 68 68 235, 12 68 68 285.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U.  z 2014 poz. 667)