Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zasiłek dla bezrobotnych

Na obszarze działania Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni, natomiast 365 dni dla bezrobotnych:

 • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku
 • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego
 • pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego
  samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat

 

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy

 • od dnia zarejestrowania,
 • po upływie 90 dni (art. 75 ust. 2 ustawy) od dnia rejestracji, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron lub zarejestrował się w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności,
 • po upływie 180 dni (art. 75 ust. 2 ustawy) od dnia rejestracji, jeżeli w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy: spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (służbowego) bez wypowiedzenia lub rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem obowiązujących okresów,
 • po upływie okresu, za który bezrobotny otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie oraz po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:

 • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

 

Osobom, które ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych po okresach zatrudnienia lub okresach ubezpieczenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej, decyzję w sprawie nabycia prawa do zasiłku wydaje po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Marszałek województwa.

W przypadku, gdy bezrobotny spełnia warunki do nabycia prawa do zasiłku po zatrudnieniu przebytym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a okresy wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE mogą mieć wpływ na wysokość tego świadczenia decyzję wydaje starosta. Marszałek województwa w takich sytuacjach orzeka tylko o ustaleniu wysokości zasiłku.

Roszczenia do należnych a nie pobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku, przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Uwaga

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadający na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3 ustawy.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Wysokość zasiłku wynosi miesięcznie:
1/ 831,10 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
2/ 652,60 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Szczegółowe informacje dot. stawek, kwot oraz wskaźników dostępne są pod adresem: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki

Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych
i którego łączne okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności (staż pracy), wynoszą:

do 5 lat stażu pracy- przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
od 5 do 20 lat stażu pracy – przysługuje zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego,
co najmniej 20 lat stażu pracy – przysługuje zasiłek w wysokości 120% zasiłku podstawowego
Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

 

Utrata prawa do zasiłku następuje, gdy:

 • upłynie okres, na który został on przyznany,
 • osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy, odmówi bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu nie podejmie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych z własnej winy przerwie realizację indywidualnego planu działania lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • osoba bezrobotna nie stawi się w terminie wyznaczonym przez urząd pracy i nie powiadomi
  w okresie do 7 dni od tej daty o uzasadnionej przyczynie tego niestawienia.

Ważne

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności, uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, odbywania szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy i ponownie zarejestruje się po okazaniu odpowiedniego dokumentu (świadectwa pracy, zaświadczenia) w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, zakończenia szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 41 ust. 1b, 71–73, 75,76, 79)