Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zasady wypłacania świadczeń

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1189):

  • Zasiłek dla bezrobotnych wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.
  • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

W przypadku nie pobrania zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu Pracy, ulegają one przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji (art. 76 ust. 3a ustawy).

Wypłaty gotówkowe od 1.01.2016 r.