Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zmianami) powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza osoby bezrobotne (oraz członków ich rodzin) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

  • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu.
  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego.
  • Osoby, które zostały wykreślone z ewidencji osób bezrobotnych są zobowiązane do zgłoszenia siebie oraz członków rodziny do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia z nowego tytułu (np. praca, świadczenia wypłacane przez FUS).
  • W przypadku każdorazowej zmiany sytuacji rodzinnej bezrobotnego – bezrobotny ma prawo złożenia ponownego wniosku o zgłoszenie jego oraz uprawnionych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, posiadające obywatelstwo polskie i mające zameldowanie na terenie RP mają zagwarantowane prawo do świadczeń.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 67)